KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, kesilen usulsüzlük, özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası ile ilgili olarak indirim yolları nelerdir? Teşekkürler.

Değerli Üyemiz;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 331. maddesi hükmü uyarınca, vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, vergi cezaları (vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalarla cezalandırılırlar.

Vergi idaresince yapılan inceleme ve kontroller sonunda da mükelleflerin eksik veya hatalı beyanda bulundukları veya hiç beyanda bulunmadıkları tespit edilirse, inceleme sonucunda ortaya çıkan fark matrah üzerinden ikmalen, re’sen veya idarece vergi tarh edilir.

Söz konusu tarhiyat mükellefe ihbarname ile tebliğ edilir ve ihbarnameyi tebellüğ eden mükellefler “Yargı Yoluna” başvurmadan önce aşağıdaki yollardan birini seçebilirler.

1- Uzlaşma,

2- Cezalarda İndirim ve

3- İdari Mercilere Başvuru.

1- Uzlaşma

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma” haklarında vergi incelemesine başlanmış mükelleflerin bu inceleme kapsamında kendilerine vergi salınmadan ve ceza kesilmeden önce, “Tarhiyat Sonrası Uzlaşma” ise, adlarına vergi salınan ve ceza kesilen mükelleflerin başvurabilecekleri uzlaşma türüdür.

Mükellefler uzlaşma yollarından ancak birisini kullanabilir.

a) Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Kapsamına, vergi incelemeleri sonucunda bulunan (kaçakçılık dışındaki) matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girer.

Tarhiyat öncesi uzlaşma talebi inceleme elemanlarına veya bu elemanların bağlı bulunduğu ekip veya grup başkanlığına yazılı olarak yapılmalıdır. Ayrıca, uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması da ilgili merciye yazılı başvuru yerine geçer.

Uzlaşma görüşmesi sonucunda düzenlenen tutanaklar kesindir.

Üzerinde uzlaşma sağlanan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamaz ve hiçbir merciye şikayette bulunulamaz.

Tarhiyat öncesi uzlaşmadan yararlanan mükellef, üzerinde uzlaşılan ceza için cezalarda indirim hakkından yararlanamaz.

Uzlaşma görüşmeleri sonucunda uzlaşma temin edilemez veya uzlaşma vaki olmaz ise mükellefler verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemezler.

Uzlaşılamayan vergi ve cezaya ilişkin olarak vergi dairesince düzenlenen ihbarnameye karşı, ihbarnamenin tebliğ tarihini takip eden 30 gün içerisinde yargıya başvurma hakkı ve cezada indirim hakkı devam eder.

Uzlaşılan vergi ve cezalara ilişkin tutanak tahakkuk fişi yerine geçer ve uzlaşılan vergi ve ceza, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Vadesinde ödenmemesi uzlaşmayı geçersiz kılmaz.

b) Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına kaçakçılık dışındaki fiiller sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilen durumlarda tarh edilen vergiler ile kesilen vergi ziyaı cezaları girerken, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girmez.

Uzlaşmaya başvuru için; vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edilmiş olması, daha önce tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmaması veya bu haktan vazgeçilmiş olması gerekir.

Uzlaşma talebi, yetkili uzlaşma komisyonuna veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile yapılır.

Tarhiyat sonrası uzlaşmanın vaki olması sonucunda düzenlenen uzlaşma tutanakları kesindir. Uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezasına karşı dava açılmaz ve hiçbir merciye şikayette bulunulamaz.

Uzlaşmanın temin edilememesi durumunda, yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Uzlaşılan vergi ve ceza, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Vadesinde ödenmemesi uzlaşmayı geçersiz kılmaz.

2- Cezalarda İndirim

Mükellefler ve adlarına ceza kesilmiş bulunanlar, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren tüm vergi, resim ve harçlara ilişkin cezalar hakkında ihbarnamenin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde cezada indirim için bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvurabilirler.

İndirim uygulamasından yararlanılabilecek cezalar, vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarıdır. Vergi aslı miktarında herhangi bir indirim söz konusu değildir.

- Vergi ziyaı cezası mükellef adına ilk kez kesilmiş ise yarısı, takiben kesilenlerde üçte biri (1/3’ü),

- Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının ise üçte biri (1/3’ü) indirilir.

Mükelleflerin aynı ceza için hem cezada indirim hem de uzlaşmadan yararlanma hakkı yoktur.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesine göre; cezalarda indirimden yararlanmak için;

- İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurulması,

- İndirim konusu yapılan cezanın dava konusu yapılmamış olması, (davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir.)

- Vadesinde veya 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun’da belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde vergi aslı ve indirimden arta kalan cezanın ödenmesi gerekir.

Mükellefin, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunmuş olmasına rağmen uzlaşma tutanağı imzalanmadan uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi halinde cezada indirim talebinde bulunma hakkı vardır.

Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu tarhiyat için de ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilir ancak, tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma hükümlerinden yararlanamaz.

3- İdari Mercilere Başvuru

a) Vergi Hataları ve Düzeltme

Mükelleflerin vergi uyuşmazlıklarında, dava açmadan önce sadece işlemi yapmış olan idari makama başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Ancak, bu başvuru hiçbir zaman mükelleflerin yasal hakları olan vergi mahkemesinde dava açma, cezada indirim talebi ile uzlaşma talebinde bulunma sürelerini uzatmaz.

Mükellefler, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini bağlı oldukları vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler. Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir.

İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re’sen düzeltilir.

b) Şikayet Yoluyla Maliye Bakanlığına Başvuru

Maliye Bakanlığı yapılan tarhiyata karşı vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve ödeme emri ile haciz işlemlerini içeren tahsilat aşamasında yapılan vergi hataları dolayısıyla düzeltme talepleri reddolunan mükelleflerin şikayet taleplerini incelemektedir.

Düzeltme başvurusu vergi dairesince reddolunduktan sonra şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na başvuran mükelleflere Maliye Bakanlığı’nın açık ret cevabı vermesi veya 60 günlük süresinde cevap vermemek suretiyle zımni ret cevabı vermesi üzerine mükelleflerin yaptıkları düzeltme başvurusunun reddolunması durumunda söz konusu idari işlemin iptal edilmesi hususunu yargıya taşımaları mümkündür.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi