KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, sorum şu, bir anonim şirket ortağı aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Bu kişiye oturması için bir ev kiralanmak isteniyor. Ev yaklaşık 250 m2 ve de kirasi 4000-TL civarında. Bu bilgiler doğrultusunda, kurumlar vergisi açısından durumu nedir? Gider yazılabilir mi? Gelir Vergisi Kanunu açısından durumu nedir? Eğer oturan kişi açısından ücret niteliğindeyse bürüt tutar üzerinden mi stopaj ayrılmalı?

Değerli Üyemiz,

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 9. bendi hükmüne göre; genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2 yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Ancak, tahsis edilen bu konutların 100 m2 yi aşması halinde aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz.

Ayrıca, konutun büyüklüğüne bağlı olmaksızın, konutun madde hükmünde sayılan kişiler dışındakilere tahsis edilmesi halinde ise, sağlanan söz konusu bu menfaat için yukarıda bahsedilen istisnadan bahsedilemez.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Bu ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Ayrıca, aynı maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre ise, yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler de ücret sayılmaktadır.

Dolayısıyla, konutun 23. madde hükmünde sayılanlara tahsis edilmesi halinde 100 m2 yi aşan kısmı, madde hükmünde sayılmayanlara tahsis edilmesi halinde ise tamamı, yukarıda belirtilen Kanun maddeleri uyarınca ücret kapsamında dikkate alınacak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birincini fıkrası hükmüne göre ödemenin brüt tutarı üzerinden vergi tevkifatına tabi olacaktır.

Son olarak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca, safi ticari kazancın tespit edilmesi bakımından, ücret giderlerin ticari kazançtan indirilmesi kabul edilir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi