KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, Müşterim olan bir limited şirket batmış olup borcunu ödeyemeyecek durumdadır. Şirket ortaklarını dava edip alacağımı haciz yoluyla alabilir miyim? Teşekkür ederim

Değerli üyemiz,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 573'ncü maddesine göre, limited şirket ortakları, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Ancak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 35'inci maddesinde belirtildiği üzere, limited şirket ortakları, sadece şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında tüm malvarlıklarıyla doğrudan doğruya sorumludurlar.

Dolayısıyla, limited şirketin ticari borcundan dolayı şirket ortağı yalnızca taahhüt ettiği sermaye miktarı kadar sorumludur. Sermaye payından tahsil edilemeyen ticari alacaklar için ortağın malvarlığından tahsil yoluna başvurulması olanaklı değildir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi