KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar. 6102 sayılı Kanun 42. ve 44. maddelerinde bahsedilen kollektif şirketler, komandit şirketler, dernek, vakıf ve donatma iştiraklerinin hangi defterleri tasdik ettirmesi gerekmektedir? Cevabınız için şimdiden teşekkürler, saygılar.

Değerli Üyemiz,

Yeni Türk Ticaret  Kanunu'nunda tacir olarak sınıflandırılan  42. ve 44. maddelerinde belirtilen kollektif şirketler, komandit şirketler, dernek vakıf ve donatma iştirakleri için 64. madde tacirlerin tutmasıı gereken defterler belirtilmiştir.

Ancak bu madde de tüm tacirlerin ayrı ayrı hangi defterlerini tutacakları belirtilmemiştir. İlgili diğer Kanunlar da belirtilen (V.U.K., Dernekler Kanunu ve Vakıflar Kanunu) hükümlülüklere uymak zorundadır denilmektedir.

Bu konuda  belirsizliğin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkartacakları tebliğde belirlenecektir. Bu açıklamalar çervevesinde sahış şirketleri olan Kollektif ve Komandit şirketler ile Dontma iştiraklerinin tutacağı defterler;

1- Yevmiye Defteri,
2- Defter-i Kebir ve
3- Envanter Defteridir.

01 Haziran 2012 tarih 28310 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikte “Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri beşyüzbin TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.” denilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 177'nci maddesinin 5'inci bendi hükmü uyarınca, işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına izin verilenler dışında kalan vakıflar, bilanço esasına göre defter tutar.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi