KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar. Bir limited şirketi var ve ortaklarının tamamı Şöförler ve Otomobilciler Odası. Yani tüzel kişilik. Bu şirket eğitim veren bir şirkettir. Bu eğitimi üniversiteden hocalar aracılığı ile yapmaktadir ve üniversite ile aralarında yaptıkları protokol şöyledir; Şirket üniversitemizden tedarik edeceği öğretim elemanları için şirketin bilanço karından %15'i ve ders başı ücreti üniversitenin döner sermayesine ödemeyi taahhüt eder. Şimdi biz 2012 yılı karını dağııtacağız. Ortaklara dağıtacagımız kardan bu %15'i düşecek miyiz? Yoksa, 10.000-TL kar farzedelim, %15'i olan 1.500-TL'yi üniversiteye aktarıp kardan bu rakamı düşmeden 10.000-TL olarak mı ortaklara dağıtacagız? Eğer bu üniv. vereceğimiz rakamı kardan düşüp kalanı ortaklara dağıtacaksak bu rakamı vermemiz vergi mevzuatı açısından yasal mı? Bir de şirket orataklarına dağıtacağımız kardan stopaj kesintisi yapacak mıyız? Ortaklarımızın tamamı tüzel kişilik. Teşekkür ederim.

Değerli üyemiz,

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/3-g fıkrasında, “Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara, ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya onlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zırai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.

Üniversite ile şirketiniz arasında yapılan protokole istinaden aldığınız eğitim ve danışmanlık hizmeti karşılığında, ders saati ücreti üzerinden hesaplanan bedel ve şirketin bilanço kârının %15’i olarak hesaplanan bedel için üniversite döner sermaye işletmesinin fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, “şirketin bilanço kârının %15’i” ifadesinin, verilen eğitim ve danışmanlık hizmet bedelinin belirlenmesinde kullanılan bir yöntem olarak düşünülmesi gerekmektedir.  Bu ve benzer ifadelerin protokolde geçiyor olması, şirketinizin kârından üniversitenin pay alması anlamına gelmeyecektir.  Bu ifadeyle sadece üniversite döner sermaye işletmesine ödenecek ücret kararlaştırılmış olmaktadır. Şirketiniz tarafından ödenecek bu ücret ilgili dönemde “gider” olarak kayıtlara alınmalıdır.

Dolayısıyla, şirketinizin kâr dağıtımında bulunurken ortaklarına dağıtıma tabi tutacağı kâr 10.000-TL olarak dikkate alınmalıdır.  Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b (i) bendi gereğince, kurumlar vergisi mükellefi olmayan Şoförler ve Otomobilciler Odasına yapılan kâr dağıtımında %15 stopaj yapılması gerekmektedir.

Bütün bunlara ilaveten, taraflar arasında yapılan ikili anlaşmaların vergilendirme ile ilgili hususları etkilemeyeceğini ve değiştirmeyeceğini ifade etmek isteriz. Bilanço kârınızın belirli bir yüzdesi olarak kararlaştırılan bedel ancak hesap döneminin kapanması ile tespit edilebilecektir. Oysa üniversite tarafından verilen hizmet bir önceki hesap döneminde gerçekleşmiş ve katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay bir önceki hesap döneminde vuku bulmuş olacaktır. Dolayısıyla, vergi mevzuatı kapsamında eleştiri konusu edilmemesi için protokol hükümlerini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.