KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, aşağıdaki soruma cevap verebilirseniz sevinirim. Bir serbest bölge şirketinin, Romanya’ya yaptığı makine ihracatından sonra, Türkiye’de ki başka bir A.Ş. Romanya’ya kurulum – eğitim hizmeti verip, faturasını serbest bölgede ki şirkete KDV' siz kesebilir mi? Kanıtlayıcı belge gerekli mi, ne gibi belgeler gerekebilir? Fatura bedeli yüksek, 270.000 EURO civarında olacak. Bunun içinde satış komisyonu da var, Romanya’ya gidilerek satış yapılmış. Şimdiden teşekkürler, İyi çalışmalar.

Değerli üyemiz,

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6’ncı maddesinde 5084 sayılı Kanunun 8’inci maddesi ile yapılan değişiklikle serbest bölgelerin gümrük hattı dışında sayılacağı ve bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Aynı Kanunun 8’inci maddesinde ise, serbest bölge ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaretin, dış ticaret rejimine tabi olduğu ifade edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (11/1-a) maddesi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir. Aynı Kanununun 17/4-ı maddesinde ise, serbest bölgelerde verilen hizmetler KDV’den müstesna edilmiştir.

Son olarak 60 No’lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde, serbest bölge içinde gerçekleşen hizmet ifalarının KDV'den müstesna olduğu, hizmet ifa edenin serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatının olup olmamasının bu istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, serbest bölgede faaliyet ruhsatı bulunsun ya da bulunmasın, firmaların bizzat serbest bölgede vermiş olduğu hizmetler KDV Kanununun (17/4-ı) maddesi kapsamında vergiden istisna olacak ancak serbest bölge dışından serbest bölgeye yönelik olarak verilen hizmetler genel esaslar çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır.

Şirketiniz tarafından serbest bölgede faaliyette bulunan şirkete, serbest bölge içerisinde ya da yurtdışında verilen kurulum ve eğitim hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacaktır. Kurulumun makineyi satın alan işletmenin makine parkında yapılacağı açık olduğundan, kurulum yapacak ve eğitim verecek personelin ilgili ülkeye gittiğine ve söz konusu işletmede makine kurulumunun yapıldığı ve eğitimin verildiğine dair pasaport kayıtları ve servis formu gibi belgeler tevsik edici belge olarak yeterli olabilecektir. Bununla birlikte, söz konusu işlemlerden elde edilen dövizin Türkiye’ye getirilmiş olduğunun da döviz alım belgesi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi