KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, denetime tabi olmayan anonim şirketimize 2013 yılında ihtiyari olarak denetçi seçtik. 2014 yılında yapacağımız genel kurulda denetçiye hiç çağrıda bulunmadan, kendisine bilgi vermeden azletmek mümkün müdür?

Değerli üyemiz, 

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesi ile şirketler için bağımsız denetim mekanizması getirilmiş olup, hangi şirketlerin denetime tabi olacağı 23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" ile belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca denetim kapsamına giren şirketler, genel kurullarında bağımsız denetçilerini atamakla ve bu hususu tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdürler. 

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca denetim kapsamı dışında kalan şirketler için ise denetçi atanması, anılan Kanunun 397. Maddesine eklenen fıkra ile bu şirketlerin tabi olacağı denetime ilişkin usul ve esasları belirleyen bir yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca çıkarılmasına bağlıdır. 

İlgili Yönetmeliğin halen yayımlanmamış olması nedeniyle, bağımsız denetim kapsamı dahilinde olmayan şirketler denetçi atayıp atamama konusunda kararsız kalmışlardır.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 29 Nisan 2013 tarihli görüş yazısı uygulamadaki bu belirsizliği önlemek amacıyla hazırlanmıştır. Buna göre, bağımsız denetim kapsamı dışında kalan şirketlerin tabi olacağı denetimin usul ve esaslarına ilişkin beklenen yönetmelik henüz yayımlanmadığından, kapsam dışı şirketlerin atadığı bağımsız denetçilerin tescilinin yasal dayanağı olmadığı, tescil ile birlikte ilanı yapılacak bu hususun üçüncü kişilerde yanlış izlenime sebep olacağı belirtilmiş ve beklenen yönetmelik çıkarılıncaya kadar bağımsız denetim kapsamında olmayan şirketlerin genel kurullarında denetçi seçilemeyeceği, buna bağlı olarak böyle bir hususun Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanının yapılamayacağı kararlaştırılmıştır. 

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, şirketinizin genel kurulunda denetçi atanmasına ilişkin verilen karar yok hükmündedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.

                          
Etiketler : bağımsız denetçi     denetçi     genel kurul