KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar. inşaat işinde çalıştırılan işçiler; ay içerisinde işin ve havanın mahiyetine göre 1-2 gün çalışmamış oluyorlar ve ya 30 gün içinde 1 gün çalışmış oluyorlar bu durum için inşaat işinde SGK'ya eksik gün bildiriminde bulunulmalı mı ya da inşaat işinde eksik gün bildirimi (kaza- rapor hali dışında) bildirilmez mi ? Bu sorudan ayrı olarak SGK'ya genel anlamda neden eksik gün bildirimi verilir? Teşekkür ederim iyi çalışmalar.

Değerli Üyemiz,

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine (APHB’ye) kaydedilerek, APHB’nin arka sayfasındaki açıklamalara uygun şekilde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Olaya en uygun olan eksik gün nedeni “07” kodlu puantaj kayıtları ile durumunuzu ispatlamalısınız. Puantaj kayıtlarında Ağustos 2013 döneminden önce işveren imzası yeterli iken, bu dönemden sonra sigortalının imzasını taşıma zorunluluğu getirilmiştir.

Eksik Gün Nedenleri: 01 İstirahat 03 Disiplin Cezası 04 Gözaltına Alınma 05 Tutukluluk 06 Kısmi İstihdam 07 Puantaj Kayıtları 08 Grev 09 Lokavt 10 Genel Hayatı Etkileyen Olaylar 11 Doğal Afet 12 Birden Fazla 13 Diğer 15 Devamsızlık 16 Fesih Tarihinde Çalışmamış 17 Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışma 18 Kısa Çalışma Ödeneği 19 Ücretsiz Doğum İzni 20 Ücretsiz Yol İzni 21 Diğer Ücretsiz İzin 22 5434 SK ek 76 Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 10 (2013 Ağustos ayından önce 30) ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin APHB’de belirtilmesi yeterlidir.

Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz. Eksik gün nedenlerine ilişkin belgelerin SGK’ya verilmemesi veya SGK’ca geçerli sayılmaması halinde, bir aylık süre içinde APHB verilmesi yazı ile istenir.

İşveren bir aylık süre içerisinde sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edemez ve ek nitelikteki APHB’yi de düzenleyip SGK’ya vermezse; aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Ek nitelikteki belgenin; işverence bir aylık süre içerisinde düzenlenmesi halinde yahut da Kurum’ca re’sen düzenlenen APHB’den dolayı tahakkuk eden primlerin tebliğinden önce işverence kendiliğinden verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.

                          
Etiketler : Eksik gün bildirimi