KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, kolay gelsin, böyle bir siteyi kurduğunuz ve bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Ana firma olarak Havaalanı inşaatı işi yapmaktayız ve bu işimiz KDV' den istisna olduğu için KDV iadesi talep etmek istiyoruz, nasıl yapmamız gerektiği konusunda bilgi verebilir misiniz ? İyi Çalışmalar.

Değerli üyemiz,

Ülkemizin coğrafi özellikleri nedeniyle büyük imkanlar vadeden deniz ve hava taşımacılığından beklenen gelişmenin sağlanabilmesi için limanlar ile hava meydanlarının sayı olarak artması ve kalite itibariyle uluslararası standartlara yaklaşması önem taşımaktadır. Bu husus göz önüne alınarak, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’ncü maddesine eklenen “e” bendi ile yeni liman ve hava meydanları yapılması, mevcutların inşası, yenilenmesi ve geliştirilmesi işlerini kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri katma değer vergisi yönünden tam istisna kapsamında alınmıştır.

İstisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 93 ve 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile düzenlenmiştir. Söz konusu tebliğlere göre, liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya başkasına yaptıran mükellefler, istisna kapsamında faaliyette bulunduklarına dair bir belgeyi vergi dairesinden almak zorundadırlar. Bu belgenin onaylı bir örneği, inşaatı kendileri yapacak iseler inşaatla ilgili mal alımında bulundukları mükelleflere, inşaatı başkalarına yaptıracak iseler yüklenicilere verilmesi gerekmektedir. Satıcılar/yükleniciler ise, yapacakları teslim ve hizmetler nedeniyle düzenleyecekleri faturalarda bu belgeye atıfta bulunacak ve KDV hesaplamayacaklardır.

Liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlemi tam istisna kapsamında olduğundan, istisna kapsamında giren teslim ve hizmetler dolaysıyla yüklenilen vergiler, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde satıcılar/yüklenicilere nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. Şirketiniz istisna kapsamındaki işlemlerin beyan edildiği dönem beyannamelerine; iade talep dilekçesi ve istisna belgesinin bir örneğini, istisna kapsamındaki satışlara ait yüklenilen vergi tablosunu, istisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek katma değer vergisi ve istisna kapsamında düzenlenen satış faturalarının listesini eklemek suretiyle nakden veya mahsuben iade talep edebilecektir. İade talepleri, 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin ihracat istisnasından doğan katma değer vergisinin iadesindeki esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. İade için yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edilen durumlarda da ihracat istisnası için öngörülen limitler geçerli olacaktır.

Buna göre; mahsuben iade talebiniz miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilecektir. Nakden iade taleplerinizde ise, 4.000 Türk Lirasını geçmeyen nakden iade talebiniz inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir. Söz konusu sınırı aşan iade talepleri yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu düzenlenmek ya da teminat göstermek suretiyle yerine getirilebilecektir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi