KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, marketimizde satılmak üzere gazete satın alıyoruz. Baş bayiinin firmamıza kestiği faturalarda iade de yer alıyor.Biz faturanın hem iadesini hem de netini kayıtlarımıza alıyoruz. Ba bildiriminde bulunacağımız zaman yalnızca alışımızı dikkate alıyoruz. Bu şekilde firma limit üstünde kalıyor ve Ba bildiriminde bulunuyoruz. Fakat firma kestiği faturaları net üzerinden kayıtlarına alıyor. İadeleri düştükten sonra kayıtlara alıyor. Limit altında kaldığımızdan firma bildirimde bulunmuyor. Firma tüm satış yaptığı firmalarda net üzerinden işleme alındığını yalnızca bizimle mutabakata varamadığını belirtiyor. Sizce buradaki işlem nasıl olmalı? Faturayı ne şekilde kayıtlara almalıyız. Şimdiden teşekkür ederim.

Değerli üyemiz,

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 23. maddesinin (f) bendi ile Maliye Bakanlığı, özel matrah şekli belirlenmesine ihtiyaç duyulan konularda, özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

Maliye Bakanlığı’nın bu yetkiyi kullanarak 11 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlar için de özel matrah şekli getirmiştir.

Söz konusu genel tebliğe göre; gazete dergi ve benzeri periyodik yayınların satışlarında perakende safhaya ait katma değer vergisi doğrudan perakendeci bayie satış yapan baş bayiler tarafından, bu safhanın kârını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp ödenecektir. Bu durumda sözü edilen yayınların perakende satış fiyatları vergili olarak tespit edilip üzerlerine tek tutar halinde yazılacaktır. Perakendeci bayie satış yapanlar iç ıskonto yönetimiyle vergili fiyat üzerinden katma değer vergisini hesaplayacaklar ve beyan edeceklerdir. Bu yayınların perakende satışını yapan gazete bayileri kendi satışlarında vergi uygulamayacak katma değer vergisi beyannamesi veriyorlarsa, bu neviden satışlarını beyannameye ithal etmeyeceklerdir. Perakendecilerin tüketiciye satışta vergili fiyat üzerinden yapacakları indirimler vergi hesabında dikkate alınmayacaktır. Öte yandan bu yayınların perakendeciye doğrudan satış yapılan safhaya kadar olan ( bu safha dahil ) teslimleri Katma Değer Vergisi Kanununun genel hükümlerine göre vergilendirilecektir.

Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların iadesi, 11 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, perakendeci safhanın özel matrah şekillerine göre vergilendirildiği durumlarda iadeler KDV Kanunun 35. maddesindeki hükümlere göre işlem yapılacağı belirtilmiş ve perakendecilerin iadeleri vergili alış bedeli üzerinden gerçekleştirilecek, geri alınan bu mallarla ilgili Katma Değer Vergisi, perakendecinin vergisini hesaplayıp beyan etmekle yükümlü satıcı tarafından düzeltme konusu yapılacağı belirtilmektedir.

Ancak gazete, dergi ve benzeri yayınların KDV Kanununun 35. maddesine göre iadesinde geçerli olan ve 11 seri No.lu KDV Genel Tebliğinde öngörülen yöntemin iadeyi yapanların belge düzenlemeyen kişiler olması veya iadelerde kesin hesaplar dağıtıcı tarafından yapılması hallerinde iadeye karşı yayınlara ait katma değer vergisinin sağlıklı bir şekilde indirim konusu yapılamaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların iadesinde ortaya çıkan sorunların önlenebilmesi amacıyla Vergi Usul Kanununun mükerrer 257.maddesinin Maliye Bakanlığı’nca verdiği yetkiye dayanarak söz konusu periyodik yayınların satışında ve dağıtımında bulunan şirketler tarafından (Vergi Usul Kanununun 230.maddesinde belirtilen ve faturada en az yer alması gereken bilgilerin bulunması koşuluyla) iade edilen yayınların miktarı, tutarı ve bunlara ait KDV’yi de ayrıca gösterir nitelikte bir fatura kullanılmasına izin verilmiştir. Bu faturalarda iade edilen periyodik yayınların gösterilmesi ve iadelere ait katma değer vergisinin ise söz konusu faturalara dayanılarak indirim konusu yapılması hususu Bakanlıkça uygun görülmüştür.

Bu durumda gerçek usulde vergilendirilen dağıtıcı şirketler, baş bayiler ve tali bayiler tarafından yapılan yayın iadelerinde aynı esaslar uygulanacak ve bu bayiler tarafından iadenin yapıldığı firmaya iade faturası düzenlemeyecektir. Bu uygulama vergiye tabi olmayan tali bayiler tarafından yapılan iadeler için de geçerli olacaktır. Yayıncı şirketler, dağıtıcı şirketler ve baş bayiler düzenleyecekleri faturada teslime konu tüm yayınların bedelini ve bunlara ait katma değer vergisini göstereceklerdir. Ayrıca aynı faturada daha önceki dönemlerde teslim edilip iade edilen yayınların bedeli ve katma değer vergisi ayrı bir sütuna yazılacaktır. Böylece ilk teslime konu yayınların miktarı ve bunlar için hesaplanan katma değer vergisinden önceki dönemlere ait olup, ayrı sütunda gösterilen iade miktarı ve bunlara ilişkin katma değer vergisi tutarı düşülmek suretiyle net fatura tutarı tespit edilecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, dağıtıcı şirketler ve baş bayiler yapacakları bildirimlerde net fatura tutarlarını dikkate almak durumundadır. Bu nedenle, işletmenizin de yapacağı bildirimlerde net fatura tutarlarını dikkate alması gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi