KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Meslek Mensuplarının Uyması Zorunlu Etik Kuralları
SMMM, CRMA Ali İhsan Kayacı
29.08.2013

Meslek Ahlakı, ruhsatlı meslek mensuplarının (SM, SMMM, YMM) yeterlilik, güvenirlilik, tarafsızlık, bağımsız karar alabilme, kendi kendilerini denetlemelerinin ve dürüstlüğün simgesidir.

Mesleki ahlak kuralları, meslek ahlakı anlayışını benimseyen meslek mensuplarını yücelttiği gibi alçaltıcı tutum ve davranışlardan da korumaktadır.

Ayrıca bu ahlaki kurallar, gelecekte meslek mensubu olma hedefi olan ve meslek mensubu adayı olan stajyer arkadaşlarımız için bir rehber olmaktadır.

Üst birliğimiz olan TÜRMOB, meslek mensuplarının uyması gerekli mesleki kuralları kapsayan bir karara imza atmıştır. Bu karar 18/10/2001 tarihinde, 24557 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uyulması gereken bu kuralları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz;

1) Meslek mensubu, mesleki ve ahlaki standartlarla bağdaşmayan her hangi bir iş anlaşması yapamaz.

2) Defter tutma ve finansal tabloları hazırlama işini sadece SM ve SMMM’ler yapabilir. YMM’ler finansal tabloların hazırlanması aşamasında sadece danışmanlık yapabilirler.

3) YMM’ler muhasebe işlerini SM veya SMMM’lere yaptırmayan işletmelerin işlerini yapmazlar ve YMM’ler düzenledikleri raporlarda muhasebe işlerini yapan SM veya SMMM’leri belirtirler.

4) Finansal tablolara esas teşkil edecek kayıtlar genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dikkate alınarak düzenlenmelidir.

5) Tüm meslek mensupları yayınlanan tüm muhasebe ve denetim standartlarına uymak zorundadır.

6) Meslek mensupları yetkileri dahilinde yaptıkları işlemlerin tümünde bağımsız davranmak zorunda olmakla birlikte gerçekte bildikleri şeyleri saptıramazlar. İşlerini dürüstlük, güvenirlik ve tarafsızlık içinde yürütürler.

7) Tüm meslek mensupları, yetkili oldukları mesleki hizmetleri yerine getirirken, gerekli olan mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadırlar. Ayrıca yanında çalıştırdıkları personelin çalışmalarının her aşamasında gerekli özen ve titizliği gösterip göstermediklerini denetlemek durumundadırlar.

8) SMMM ve YMM’ler, denetim görevi ile ilgili tüm konularda bağımsız düşünmesini ve davranmasını sağlayacak koşullara sahip olmalıdır. Bağımsızlık, YMM’ler tarafından yapılan tasdik işlemleri için de geçerlidir.

9) Meslek mensuplarının, iş anlaşması sırasında sözleşme öncesi veya sonrasında maddi ya da manevi güvence vermesi yasaktır.

10) Tüm meslek mensupları, mesleki faaliyetleri sırasında müşterilerinden edindikleri bilgileri mesleki faaliyeti son bulsa dahi kimseyle paylaşamazlar. Yanında çalıştırdıkları personellerinde sır saklama kuralına uymasını sağlamakla birlikte, uymayanları asla çalıştırmamaları ve başka bir meslek mensubunun da bu kişileri istihdam etmemesi açısından bilgilendirmeleri gerekmektedir.

11) Tüm meslek mensupları odalar ve birlik tarafından saptanmış ve ilan edilmiş ücretlerin altında iş kabul edemezler.

12) Meslek mensubu, varsayımlara dayanarak finansal tablolar ve raporlar hazırlayamaz. Proforma bilanço ve gelir tablosu hazırlanmasında meslek mensubunun adının karıştırılması yasaktır.

13) Bir meslek mensubu, mesleki dayanışma ve sorumluluk bilince sahip olmalıdır. Bu nedenle, diğer bir meslek mensubunun müşterisine aynı işe yapmak üzere girişimde bulunamaz. Ücret düşürmeye yönelik davranışlar içerisine giremez. Bir müşteri, muhasebe ve müşavirlik hizmetini yapan biri bulunmasına rağmen başka bir meslek mensubundan hizmet isterse, meslek mensubu diğer meslek mensubu ile ilişki kurmalıdır.

14) Bir meslek mensubu, başka bir meslek mensubunun personeline doğrudan veya dolaylı olarak kendisi ya da başkası adına iş önerisinde bulunamaz.

15) Meslek mensuplarının reklam yapması yasaktır. Fakat, gazete ve dergilerde yazı/makale yazmaları, haber programı yapmaları ya da kitap yazmaları durumunda, bunları yayımlayan yayımcı tarafından yapılacak övgülerde; meslek mensubunun özgeçmişi, eğitimi, tecrübesi, meslek unvanı vb. bilgiler yer alabilmekle birlikte bu övgü ve tanıtımlarda meslek unvanı dışında “vergi uzmanı”, “yönetim danışmanı”, “E.hesap uzmanı” gibi her hangi bir mesleki uzmanlığı gösteren bir tanıtım yapılmaz ve bu tür unvanlar kartvizitlerinde de gösterilemez. Eğitim seminerlerine katılmak, antetli kağıt kullanmak, öneri mektupları ve kartvizitler reklam kapsamına girmemektedir.

16) Müşteriye sunulan hizmetler için önerilen ücretleri düşürecek parasal cezai yaptırımları taşıyan sözleşmeler yapılamayacağı gibi, komisyon vb. ödemelerin yapılması yasaktır.

17) Meslek mensupları objektifliklerini bozan işler yapamazlar. Fakat kamu görevi niteliğinden dolayı siyasi faaliyetlerde bulunabilirler, edebi eserler yayınlayabilirler, yazı yazabilirler, öğretim üyeliği veya görevliliği yapabilirler.

18) Meslek mensupları, başka bir meslek mensubunun mesleki yeterliliği aleyhinde konuşması, yorumda bulunması veya görüş bildirmesi yasaktır. SMMM ve YMM’ler tarafından rapora bağlanmış işlemleri tekrar denetleyemezler. Meslek mensubu, yanlış veya hatalı bilgi içeren raporlar veremezler.

Sonuç olarak; aday meslek mensupları mesleğimiz saygınlığını bir üst seviyeye taşıyabilecek, istekli kişilerden oluşması, stajyer arkadaşların, meslek mensuplarınca bu yönde yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenledir ki, öncelikle biz meslek mensupları yukarıdaki kurallara harfiyen uymalı ve aday meslek mensuplarına sahip olduğumuz davranışımızla, uzmanlığımızla, vizyonumuzla, duruşumuzla, üstatlarımıza ve birbirimize olan saygımızla birer örnek teşkil etmeliyiz. Unutmayalım ki, mesleğin onuru ve saygınlığı biz meslek mensuplarının elinde olup, kişinin kendine saygısı yoksa başkalarından saygı beklemesi de mümkün değildir.