KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Mrb, Taksi plakası Hk. Kiraya Veren ve Kiralayan açısından Vergi Kanunlarının yaptırımı nedir ? Kiracının yapmış olduğu bu faaliyet ticari kazanç hükmünde midir ? Eğer bu doğrultudaysa ; Taksi plakası işletmeye kayıtlı olduğu varsayılarak tevkifat yapılmayacağından kiraya verenin elde etmiş olduğu kira tutarını faturalandırması gerektiğini düşünüp, Kiracı mükellef olacağından kendi adına perakende satış vesikası mı düzenlemelidir ? Görünürde İşveren işçi ilişkisi kurulması vergilendirme açısından Önleyici midir?

Değerli üyemiz;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde sayılan mallar ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır. Aynı maddede yazılı mal ve haklar, ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde ise, bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanır.

Dolayısıyla, kiraya verme işleminden elde edilen kazanç gayrimenkul sermaye iradı olmasıyla birlikte, kiraya verilen mal veya hakkın bir ticari işletmeye dahil olması durumunda elde edilen irat, ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve kira bedelinin üzerinden katma değer vergisi hesaplanarak, belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Aynı Kanunun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 5/a bendine göre ise, 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında, birinci fıkrada sayılan kişi ve kurumlar tarafından yapılan ödemelerden, % 20 tevkifat yapılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, kiraya verilen mal veya hakkın bir ticari işletmeye dahil olması durumunda elde edilen iradın ticari kazanç olarak değerlendirilmesi nedeniyle, gayrimenkul sermaye iradı niteliğinde olmayan bu tür ödemelerden vergi tevkifatı yapılmayacaktır.

Diğer yandan, ticari taksi işleten mükellefin, gerçek usulde veya basit usulde vergilendirildiğinin de önem arz ettiği unutulmamalıdır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTurk Ekibi