KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mükellef Bilgileri Bildirimi
SMMM, CRMA Ali İhsan Kayacı
02.04.2013

Bilindiği üzere, 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 413 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; meslek mensuplarının zaten ağır olan iş yükünün üzerine bir yük daha yüklenerek, mükelleflerin mevcut verilerinde (adres, unvan, nace kodu vb) değişiklikler olup olmadığını görebilmek, eksiklikler var ise giderebilmek ve mevcut verilerle doğruluklarının teyidi amacı ile bir bildirim yükümlülüğü getirilmiş ve bu yükümlülüğün adına da “Mükellef Bilgileri Bildirimi” denilmiştir.

Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmakta olup, bu veriler önemli bir yer teşkil etmekte olduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle bu bildirimlerin faydalı olduğu tartışılmazdır. Fakat Maliye’nin her yükü meslek mensuplarının üzerine yıkması ve adeta ücretsiz memurları gibi çalıştırılması kabul edilemez bir davranıştır.

Yapılacak olan bu mükellef bilgileri bildirimi, meslek mensuplarının her işi kadar önemli ve dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Zaten o kadar ceza ile muhatabız ki, tüm işlerimizde dikkatli, özenli, dürüst ve objektif olmak durumundayız.

Bildirimi Verecek Olan Mükellefler

Basit usulde ticari kazanç elde eden mükellef hariç ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç ve serbest meslek (Doktor, Avukat, SM, SMMM, YMM vb.) kazancı elde edenler ile kurumlar vergisi mükellefleri bu bildirimleri yapmak durumundadır.

Gayrimenkul ve menkul sermaye iradı elde edenler, ücret geliri elde edenler, kamu kurumları ve kamu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar, dernek ve vakıflar ile hizmet birlikleri ise Mükellef Bilgileri Bildirimi vermek zorunda değildir.

Bildirim Zamanı

01 Nisan itibariyle faaliyetine devam eden (tasfiye halindekiler dahil) mükellefler 01 Nisan - 31 Mayıs arası Mükellef Bilgileri Bildirimini vermek durumundadır. Eğer ki, bu tarihler arasında tasfiyesi veya mükellefin terk işlemi sonuçlanmış ise bu bildirimi yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Bildirimin Düzenlenmesi

Mükellefler, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mukellefbilgileribildirimi/mukellefbilgileribildirimi.html adresine girerek, “Giriş” kısmından kullanıcı adı, parola ve şifresi ile giriş yapabileceklerdir.

Bu sisteme girdikten sonra “Bilgi Girişi > Mükellef Bilgileri Bildirimi” seçilecektir. Daha sonra, ilgili vergi dairesi seçilecek olup, ilk defa giriş yapanlar mükellefler “Düzenleme > Yeni Giriş” i seçeceklerdir.

Daha önce bu bildirimi girmiş mükellefler ise “Düzenleme > Önceki Yıl Bildirimi Üzerinden Düzenleme” kısmına tıklayarak sisteme girişlerini yapabileceklerdir.

Giriş yapıldıktan sonra her hangi bir güncelleme veya değişiklik yapılmak istendiğinde ise “Güncelleme” butonuna tıklayabilirsiniz.

Genelde giriş yaptıktan sonra her hangi bir düzeltme olur düşüncesi bildirimin onayı sonraya bırakılmaktadır.

İş yoğunluğu sebebiyle de unutulup, onaylanmamış bir şekilde sistemde kalabilmektedir. Unutmayınız ki, bildirimin verilmiş sayılabilmesi için sisteme girişi yeterli olmayıp, mutlaka “Onaylanmış” olması gerekmektedir.

Onaylandıktan sonra süresi içerisinde tekrar güncellemesi yapılabilmesi mümkün olup, güncelleme yaptıktan sonra da onaylama işlemini tekrarlamamız gerekmektedir.

Süresi dolduktan sonra güncelleme yapılması durumunda ise Vergi Usul Kanunu’nun 355. Madde hükümleri devreye girecektir.

Kaynak; VUK 61 No.lu Sirkü