KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Ofisler ve İş Sağlığı/Güvenliği
Hüseyin Avni Yardımcı
08.04.2013

İnsanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamada dünyadaki endüstriyel gelişmenin yeri tartışılmaz bir önem kazanmıştır. Ne var ki bu tartışılmaz gelişme beraberinde hem çevre ve hem de insan sağlığını doğrudan ilgilendiren tehlike ve riskleri de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı sanayileşme ile beraber önceleri pek bilinmeyen ve ancak sonradan önemi kabul edilen bir kavram haline gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalar, bu çalışmaların yapıldığı işyerlerinin konumlarına göre bir takım değişiklikler arz etse bile esas faaliyetler birbirine benzer sistematik içinde görülür.

Bu sistematik format konutlar ve ofisler için daha genel ve basit bir öngörü ve istemler silsilesidir. Ancak 6331 sayılı yasa çalışanların sağlık ve güvenliklerini en geniş anlamda koruyabilmek adına işveren ve çalışanlarına büyük yükümlülükler yüklemiştir.

Bu yükümlülükler için işverenler:

a-Mesleki risklerin önlenmesinden,
b-Eğitim ve bilgi verilmesinden,
c-Organizasyon yapılmasından,
ç-Gerekli araç ve gereçlerin sağlanmasından,
d-Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesinden,
e-Tedbirlerin alınıp bu tedbirlerin uygulandıklarının izlenmesinden,
f- Denetlenmesinden,
g-Risk Değerlendirmesi yaptırılmasından,
h-Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunun gözetilmesinden,
ı-Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almaktan yükümlüdürler.

Yukarıda sayılı yükümlülüklerden ofis işverenlerini en yakından ilgilendiren maddeler tahmin edileceği gibi mesleki risklerin bildirilmesi (ekranlı araçlarla çalışma güvenliği, yangın güvenliği ve ofis araç ve gereçlerinin güvenli kullanımları gibi) risk analizlerinin yapılması ve acil eylem planlarının hazırlanması ve genel İSG eğitimidir.

Ancak 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi ve Sağlık elemanı hizmetlerinin de yükümlülükler arasına gireceği hususunu da hatırlatmak isterim.

Tahmin edileceği gibi ofislerde bulunan sağlıksız çalışma koşulları çalışanların sağlık durumu üzerinde bir takım olumsuz etkilere yol açabilir. Bu etkiler bazı bireysel faktörlerle de bir araya geldiğinde daha büyük olumsuzluklara dönüşebilir.

Örneğin ofislerin arşiv bölümlerinde veya tozlu ofislerde kontrol altına alınamayan tozlar çalışanın ciğerlerine girmek ve orada yerleşmek suretiyle solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir. Bu etki sağlıksız bireysel davranış olan sigara içme eylemi ile daha da olumsuz şekle dönüşerek hastalığın çok daha erken başlamasına ve daha ağır seyretmesine sebep olabilir.

Bir başka örnekle, gün boyu bilgisayar kullanan ofis çalışanlarının ekranlı araçlarla çalışma kurallarına uymadıkları zaman oluşacak göz ve kas iskelet hastalıklarına dikkat etmeleri ve proaktif önleme metotları ile birtakım güvenlik kurallarına uymaları gerekir.

İşte İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının amacı, bir yandan bireysel özellikleri, diğer yandan işyeri ortam faktörlerini göz önünde tutarak çalışanların sağlıklarının bozulmasını önlemek, hatta olanaklar ölçüsünde onların sağlığını geliştirmeğe, daha üstün düzeye çıkarmaya çalışmaktır.

Bu anlamda yapılacak çalışmalara her seviyedeki işveren ve çalışanların katkı koyması dileği ile sağlıklı ve güvenli çalışmalar dilerim.

Hüseyin Avni Yardımcı
Elektrik Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı