KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşletimindeki Sorunlar
Necati Erdinç Ertürk
16.04.2014

6331 sayılı Kanun 30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanması ile beraber, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ile çalışma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ağır cezai yaptırımlarının olduğu aşikârdır ancak işveren her ne kadar sorumluluğu olsa da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin de sorumluluğu bir o kadar fazladır.

Şöyle ki, anlaşma yapmış olduğu işyerleri ile ilgili vereceği hizmetlerin belirli bir düzen ve kanun çerçevesinde yapılması gerektiğini maalesef bilmiyorlar ya tam olarak kavrayamadıkları anlaşılmaktadır.

Bu nedenle birçoğu kapanma tehlikesi ile karşı karşıyalar. Hizmet verilen bir işyeri ile ilgili örneğin düzenli bir dosya tutma zorunluluğu ilgili evrakların dosyalarında eksiksiz bulunması zorunluluğu vardır. Mesela işyeri çalışanlarına iş güvenliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğer ki, eğitim vermez ve o kişi iş kazasına maruz kalırsa OSGB sorumlu olur ve ilgili işyeri ile ilgili tutması ve dosyasında da bu belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Olmaması durumunda 20 ceza puanı ve her bir dosya başına olduğunu düşünürsek 200 ceza puanını bulmak zor olmasa gerek ve bunun karşılığı kapanış ve 5 yıl bu işten men cezası tehlikesi bu kadar açık tabii ki örnekleri çoğaltabiliriz.

Sözü çok uzatmadan, bir OSGB’nin dikkat etmesi gereken hususları aşağıda sıralayacağım;

Kuruluş dosyası düzenli olmalı

Kuruluş dosyası hızlıdan gözden geçirilecek. Amaç; mesul müdür ataması yapılıp yapılmadığının, vekâlet verilip verilmediğinin ve 1/50 ölçek plan kontrol edilerek mevcut kullanım ile aynı olup olmadığının tespitidir.

Çalışan özlük dosyaları incelenecek

Özlük dosyalarında mevcut özlük dosyasında olması gerekenlerin yanında ıslak sözleşme, İSG Kâtip sözleşmesi, diploma örneği, yetki belgesi örneği ve İş Güvenliği Uzmanı (İGU) olmayanlar için eğitim verilip verilmediğine dair tutanaklar incelenecek. Diploma örneği ve yetki belgesi örneği mesul müdür tarafından aslı gibidir yapılabilir.

İşyeri dosyaları kontrol edilecek

Kontrole başlamadan, İSG Kâtip üzerinden onaylanmış ve onay bekleyen işyeri dökümleri istenilecek, istenilen bu dökümlerden her iş güvenliği uzmanından bir örnek dosya istenilerek incelenecektir. Bu bilgileri sırayla istemekte fayda var. Dosya içerikleri eksik olma ihtimaline karşın, tüm dosyaların aynı anda istenilmesi karışıklığa neden olabilir.

İşyeri dosyası içinde OSGB ile işyeri arasında yapılan ticaret sözleşmesi olmalıdır. Ayrıca, İSG Kâtibe sözleşme bildirim tarihi kontrol edilerek, aradaki farkın 1 ayı geçmemesine dikkat etmek gerekmektedir. (1 aylık süre net değil)

İSG Kâtip’ten onay gelmeden, işyerine hizmet verilemez. Bu nedenle dosyada yapılan işlerin başlangıç tarihi kontrol edilmeli ve önce hizmet verildiyse tutanağa kayıt edilmelidir. Bu noktada faturalara bakılması da faydalıdır. Fatura tarihi ve verilen hizmetler faturada yazılacağı için İSG Kâtip’ten bildirilen sözleşmeden farklılıklar tespit edilebilir.

İşyeri dosyasında bulunması gereken diğer belgeler

- Öncelikle sözleşme, devamında görevlendirilen İGU görevlendirme yazısı, sözleşmede ve APHB gösterilen kişilere eğitim imza karşılığı verilmiş o tespit edilecek eğer yeni hizmet verilmeye başlanmışsa eğitim planlaması yapılmış kontrol edilecek,

- İşyeri değerlendirmesinin yapılıp yapılmadığı ve işyeri faaliyet değerlendirmeleri yıllık olarak yapılıp yapılmadığı tespit edilecek,

- Risk analizi kontrol edilecek (her sayfa işveren ve İGU tarafından müşterek imzalanacak),

- Değerlendirme defteri (noter onaylı) sayfalarının bir nüshasının dosyada olup olmadığı kontrol edilecek,

- İşyerinde iş kazası ile ilgili tespitlere yer verilecek,

- İşyerinin tehlike sınıfına göre demirbaşların tehlike raporlamasının yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek,

- İş Güvenliği Uzmanının yaptığı bütün çalışmalarda işverenle imzaları birlikte olacak,

- İş güvenliği toplantısına katılanlar ve imzaları tam olacak,

- İş Güvenliği Uzmanı tarafından önerilen düzenlemelerin işveren tarafından düzeltilip düzeltilmediği kontrol edilecek, (verilen eğitimler tehlike sınıfına göre olmalı ve imzalar tam olmalı.)

- İş Güvenliği Uzmanı ve dosyasında her SGK sicil numarası ayrı olmalı (Holdinglerde tek dosya olmaz.)

Faydası olması dileği ile... 

Necati Erdinç ERTÜRK
SGK Denetmeni

 

Etiketler : OSGB