KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Risk Değerlendirmesi Ertelendi mi?
SMMM Merdan Altınöz
22.07.2013

Son zamanlarda meslektaşlarım arasında ve özellikle sosyal medyada TBMM’de torba yasada iş yerleri için 6331 Sayılı Kanun gereği yapılması gereken “Risk Değerlendirilmesinin” ertelendiğine dair bilgi karmaşasına söz konusudur.

TBMM’de kabul edilen 6495 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56. Maddesi işle; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 50’den az sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri ile kamu işyerleri için ertelendi.  

İlgi madde hükmü aşağıdaki gibidir;

MADDE 56 - 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”

Yukarıdaki madde hükmünden anlaşılacağı üzere Risk Değerlendirmesi ertelenmemiştir.

İyi bir risk değerlendirmesinin yapılması, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını ciddi şekilde azaltacağı kanaatindeyiz.  Bu nedenle, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilen şekilde tüm işyerleri risk değerlendirmesini en kısa zamanda yaptırmaları gereklidir.

Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmama durumunda 2013 yılında 3.234-TL, ayrıca aykırılığın devam ettiği her ay için 4.851-TL para cezası uygulanmaktadır.

Örneğin, bir Mali Müşavirlik bürosu Temmuz ayı itibari ile risk değerlendirmesi yaptırmadıysa toplam 32.340-TL idari para cezası uygulanacaktır.