KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
SGK’da Son Düzenlemeler
SMMM Merdan Altınöz
25.01.2013

Makalemizde 19 Ocak 2013 Cumartesi 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanunda SGK borçlularına getirilen konuları özetleyeceğiz.

Lise öğrencisi 120 gün GSS pirimi ödemeyecek

01.06.2012 tarihinden itibaren lise ve dengi öğrenim görmesi sebebi ile bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatı ile, sağlık hizmetlerinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydı ile,  öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süre ile, aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.

İş kazası primleri %2 oldu

01.09.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüm işverenler için tehlike durumuna bakılmaksızın kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, %2 olarak sabitlenmiştir. Bu oranı %1,5 oranına indirmeye ve %2,5 oranına arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

İş ve meslek danışmanı alınacak

Türkiye İş Kurumu (İş-Kur)  için iş ve meslek danışmanı kadroları açıldı.

27/6/2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için ilgili mevzuatında öngörülen koşullar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10/7/2010 ve 11/7/2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiş ve bu sınavlardan en az 70 puan almış olma koşulunu taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacak

Milletin Vekilinin emekliliğinde 2 yıllık süre de kaldırıldı ve 90 günlük fiili hizmet hakkı getirildi

Yeni düzenleme ile,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 38.maddesinin, 3. fıkrasından sonra gelmek üzere, bu kanun ile eklenen fıkra ile, Milletvekilleri 2 Yıl daha vekillik yapmadan, Vekillik emekli aylığı alacaklardır.

TBMM yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanlar 90 Gün fiili hizmet süresinden yararlanacaklardır.

Fiili hizmet süresinin zamlı uygulanması sonucu, verilmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgesi ile yatırılacak primler, Şubat ayından itibaren 3 ay içerisinde verilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

Ayrıca, sigortalılarca 3 aylık süre içerisinde kurumca istenilecek belgeler ile başvurulması ve 6 Aylık süre içerisinde hesaplanılacak fiili hizmet süresi zammına ilişkin prim tutarının ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaz.

Bağ-Kur prim destek prim borçları yapılandırılacak

Emekli olduktan sonra şirket ortaklığı vergi mükellefiyeti vb. bağ kur kapsamında sigortalı olmayı gerektiren ticari faaliyeti devam eden kişilerin sosyal güvenlik destek prim borçları için yeniden yapılandırılacak. Ocak ayının sonuna kadar, bağ kur sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenler bu ay itibarı ile, tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sosyal güvenlik borçları ve ferilerini şubat ayından itibaren 4 ay içerisinde, (01 Şubat - 31 Mayıs) başvuruda bulunmaları halinde 6111 sayılı kanunun, ilgili maddelerine göre yapılandırılacaktır.

Sağlık hizmetinden dolayı borcu olan kişilere af

2012 Ocak ayına kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçlar affedilmektedir.  Bu kapsamın özellikle bağ kur sigortalılarından prim borcu nedeni ile sağlıktan yararlanamayacak olup da annesinden babasından eşinden çocuğu üzerinden sağlık yardımı alanlar bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu bunu tespit edince, borç çıkıyordu.

31.01.2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Kurumca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmez. Bu borçlara ilişkin açılmış olan dava ve icra takiplerinden Kurumca vazgeçilir.

Bağ-Kur intibak bitti

1479 sayılı Kanunun ve mülga 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalıların basamak tespiti, 01.10.2008 tarihinden önce kuruma kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihini değiştirenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilemez.