KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
SGK Denetmenliği Yönetmeliği
Denetmen Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında
SGK Denetmenliği Yönetmeliği

 22 Şubat 2013  CUMA                      Resmî Gazete                        Sayı : 28567

                                                                          YÖNETMELİK

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLİĞİ VE SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  26/5/2011 tarihli ve 27945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin adı “SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ö) Kamu Kurumundan alınan belge ve bilgilere dayalı tespit: Kanuna göre sigortalı sayılanların sigortalılık niteliğini, tescil işlemlerini kamu kurumlarından alınan belge ve bilgilere istinaden tespit edilmesini,”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Komisyon, Başkanın uygun göreceği bir Başkan dört asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınav sonuçları, Kurumun internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde ilan edilir. Ayrıca sınav sonuçları sınavda başarılı olanların elektronik adreslerine de bildirilebilir.”

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Mal bildirimine dair yazılı beyan,”

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetmen yardımcıları için, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından üç yıllık süreyi kapsayacakşekilde yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Başkan tarafından onaylanır.”

“(4) Denetmen yardımcıları, göreve başlama tarihinden itibaren bir aylık süre içinde görevlendirilen denetmen refakatinde İl müdürlüğündeki/sosyal güvenlik merkezindeki iş ve işlemlerinin yürütümü konusunda eğitim programına tabi tutulurlar. Birinci aydan sonra denetmenin refakatinde inceleme ve araştırma yapabilir, yerel denetime katılabilir ve denetmen refakatinde tutanaklara imza atabilirler.”

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Denetmen yardımcıları görev yerlerine atanmalarından itibaren birinci yılın sonuna kadar denetmen refakatinde çalışırlar ve düzenlenecek raporları refakatinde çalıştıkları denetmenle birlikte imza ederler. Bir yıllık süreye temel ve hazırlayıcı eğitimde geçen süreler dâhildir.”

“(3) Denetmen yardımcıları bir yıllık refakat sürecinde bağımsız denetim, kontrol ve tespit yapamazlar. Denetmenler tarafından, refakatlerindeki denetmen yardımcılarıyla ilgili olarak, şekli Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek refakat değerlendirme formu, her refakat dönemi sonunda sosyal güvenlik il müdürlükleri kanalıyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Denetmen yardımcılarına, çalıştıkları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün olumlu görüşü ve refakat çalışmalarında başarılı olmaları şartıyla, birinci yılın tamamlanmasından sonra Başkanlıkça re’sen denetim, kontrol ve tespit yetkisi verilebileceği gibi, Başkanlık denetim, kontrol ve tespit yetkisini birinci yılın tamamlanmasından sonra ve en az bir ay önceden bildirmek suretiyle yeterlik sınav konularından yapılacak yetki sınavı sonucunda da verebilir. Denetim, kontrol ve tespit yetkisinin yetki sınavıyla verilmesi halinde, bu sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması gerekir. Bu sınava ilişkin usul ve esaslar hakkında yeterlik sınavına ilişkin hükümler uygulanır.”

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurul; Başkanın uygun göreceği Başkan Yardımcısı veya Sigorta Primleri Genel Müdürü Başkanlığında, kayıt dışı istihdamla mücadeleden sorumlu Daire Başkanı ile Başkanın uygun göreceği genel müdürler ve daire başkanları arasından üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere toplam beş asıl üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.”

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmişve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Denetmen yardımcıları, aylıksız izin ile toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla denetmenlik yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.”

“(5) Yazılı sınavın tarihi, yeri ve saati sınavdan en az bir ay önce, sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati ise sözlüsınavdan en az on beş gün önce Kurulca belirlenen yöntemlerle ilgililere bildirilir.”

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı, aynı fıkranın (h) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetmen ve denetmen yardımcıları, sosyal güvenlik merkez müdürlüğünden intikal eden denetim gerekçeleri de dâhil, il müdürü veya görevlendireceği il müdür yardımcısı veya merkez müdürü tarafından verilen yazılı emirüzerine;”

“h) Başkan veya yetki devrettiği genel müdür tarafından uygun görülmesi halinde ölüm ve malullükle sonuçlanan iş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması, ölüm ve malullükle sonuçlananlar dışındaki iş kazası ve meslek hastalığı hallerinin incelenmesi ve/veya soruşturulması ve hastalık iddiası olaylarının incelenmesi,”

“(2) Birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen işler, denetim gerekçesinin havale tarihinden itibaren en geç onbeş gün, diğer bentlerde kayıtlı işler ise en geç iki ay içinde sonuçlandırılır.”

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Denetmenlere ve denetmen yardımcılarına, görevlerini yaptıkları sırada ve görevlerini engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan işveren, sigortalı, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler hakkında adli merciler nezdindeki başvuru ve takip işlemleri, ilgili il müdürlüğünce yürütülür.”

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26  (1) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan denetim programı veya il müdürünce gerekli görülen sektörler, işyerleri, işverenler ve diğer üçüncü kişiler ile sağlık hizmet sunucuları nezdinde denetim ve tarama yapılabilir.”

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetmen ve yetkili denetmen yardımcıları, yaptıkları yerel denetim sırasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 İşyeri Durum Tespit Tutanaklarını, işyeri kayıtlarının incelenmesine ilişkin tutanakları üç nüsha düzenleyerek, üçüncü nüshayı, tutanağı imzalayan yetkili/ilgiliye verir.”

MADDE 16  Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetmen ve denetmen yardımcıları tarafından düzenlenen raporlar, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar ile sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği yönlerinden il müdürü, görevlendireceği il müdür yardımcısı veya sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından incelenir.”

“İl müdürü, görevlendireceği il müdür yardımcısı, sosyal güvenlik merkez müdürü veya başka bir denetmen tarafından raporların incelenmesi sonucunda, raporda düzeltilmesi veya tamamlanması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi, gerekçeleri de belirtilmek suretiyle, raporu düzenleyen denetmen veya denetmen yardımcısından yazılıolarak istenir.”

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31  (1) Denetmen ve yetki almış denetmen yardımcıları, her ay için yaptıkları çalışmaları gösteren ve bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-4 Çalışma Cetvelini düzenleyerek ertesi ayın onuncu günü mesai saati sonuna kadar il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verirler. Bu cetvel, il müdürü, il müdür yardımcısı veya merkez müdürü tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra biriminde muhafaza edilir.

(2) Çalışma cetvellerinin ve yapılan işlerin sonuçlarını gösteren örneği Kurumca belirlenen belge elektronik veya bilgisayar ortamında her ay düzenlenerek Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 18  Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 32  (1) Denetmen ve denetmen yardımcıları, Kurum taşra teşkilatında istihdam edilir ve sosyal güvenlik denetmenliği servisinde ve denetmenler arasından ünite amirinin belirleyeceği bir servis sorumlusunun koordinesinde çalışırlar.

(2) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde; il müdürü, denetmenlerin ve denetmen yardımcılarının görev alanına giren konular ile söz konusu personelin idari ve özlük hakları konusundaki işlemlerinde kendine ait görev, yetki ve sorumluluklarını, yetki devri yoluyla bir il müdür yardımcısına veya sosyal güvenlik merkez müdürüne devredebilir.

(3) Diğer illerde bu yetki sadece il müdür yardımcısına devredilebilir.

(4) Denetmenlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Devir zorunluluğu doğarsa; denetmenler ellerindeki işleri il müdürü/il müdür yardımcısı/merkez müdürünün talimatına istinaden bir başka denetmene devredebilir. Devre konu işe başlanılmış ise devri yapacak olan denetmen, devir tarihine kadar yapılan işlerin neler olduğuna ilişkin çıkaracağı özetle birlikte, işle ilgili tüm belgeleri, işe başlanılmamış ise sadece işle ilgili kendisine tevdi edilen belgeleri bir yazı ekinde hazırlayacağı dizi pusulası ile devreder.

(5) Denetmenler görevlerini yürütürken; ilgili kamu kurum ve kuruluşları gereken kolaylığı gösterirler.”

MADDE 19  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 İşyeri Durum Tespit Tutanağı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21  Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/5/2011

27945