KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
SMMM ve YMM.lerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SMMM ve YMM.lerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar İle Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SMMM ve YMM.lerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

25 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29366

YÖNETMELİK

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE

KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM

MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/1992 tarihli ve 21285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmeliğin adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “serbest muhasebeciler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Kanun”, “Bakanlık”, “Bakan”, “Meslek Mensubu” ve “Mesleki Faaliyet” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,”

“Bakanlık: Maliye Bakanlığını,”

“Bakan: Maliye Bakanını,”

“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşaviri,”

“Mesleki Faaliyet: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanı ile faaliyette bulunmayı,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Serbest Muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Maliye ve Gümrük Bakanlığı,” ibaresi “Maliye Bakanlığı,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

Geçici Madde 1 – Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek mensupları ile Serbest Muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanlar bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.