KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Sahte Belge Düzenleme Fiiline İştirak Eden Meslek Mensuplarına Teminat Uygulaması
YMM Gökhan Menemencioğlu
17.04.2013

15 Nisan tarihinde MizanTürk platformunda yayınlanan “Sahte Belge Düzenleyenin Tekrar İşe Başlamasında Teminat Uygulaması” başlıklı makalemizde, Vergi Usul Kanunu’nun “İşe Başlamayı Bildirme” başlıklı 153 üncü maddesinden sonra gelmek üzere eklenen “Teminat Uygulaması” başlıklı 153/A maddesine ilişkin genel esaslar belirtilmişti.

Bu makalemizde ise, ilgili madde ile meslek mensuplarına getirilen yeni teminat uygulaması ve meslek mensuplarının buna ilişkin yükümlülükleri ele alınacaktır.

1) Teminat Uygulamasının Amacı Nedir?

Öncelikle, VUK 153/A maddesi ile getirilen teminat uygulamasının amacını hatırlatmakta fayda var.

Uygulama ile; sahte belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile yalnızca sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilen mükelleflerin yeniden mükellefiyet tesis ettirme talebiyle vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, bu kişilerden teminat alınmak suretiyle, aynı kanun dışı fiilleri işlemelerine engel olunması amaçlanıyor.

Aynı şekilde, izleyen bölümlerde ayrıntılarına yer verileceği üzere, sahte belge düzenleme fiillerine iştirak eden veya sahte belge düzenleme fiillerine iştiraki dolayısıyla mesleki faaliyetinden geçici olarak alıkoyulan meslek mensuplarının yeniden işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, bu durumda olan meslek mensuplarına da teminat yatırma zorunluluğu getirilmiştir.

2) Teminat Uygulamasına Hangi Meslek Mensupları Tabi Olacak?

VUK 153/A maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca; 3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından, yalnızca sahte belge düzenlemek amacıyla faaliyette bulundukları vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile sabit bulunan ve mükellefiyeti terkin edilenlerin (!), bu fiillerine iştirak ettikleri yine inceleme raporuyla tespit edilenler ve bu durumu dava yollarının tükenmesi sonucu kesinleşenler hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.

Mesleki faaliyetinden üç yıl süreyle geçici olarak alıkoyulan meslek mensuplarının, bu süre sonunda tekrar faaliyete başlamak istemesi halinde para, süresiz teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan teminatı vermesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, VUK 153/A maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca; beşinci fıkrada sayılanlar hariç (!) olmak üzere (yalnızca sahte belge düzenlemek için faaliyetine başlayıp mükellefiyeti terkin edilenler hariç olmak üzere), normal ticari faaliyetlerinin yanı sıra, VUK 359 uncu maddede yer alan sahte belge düzenleme fiilini de işledikleri, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerin, bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumu kesinleşen meslek mensuplarından da teminat istenir.

3) Teminat Tutarı Ne Kadar?

Yukarıda bahsettiğimiz iki farklı durumda olan meslek mensuplarından alınacak teminat tutarı da 75.000-TL olarak belirlenmekle birlikte, meslek mensubunun iştirak ettiği sahte belge düzenleme fiilinin failleri hakkında düzenlenen Vergi İnceleme Raporları ile düzenlendiği tespit edilen sahte belgelerde yer alan toplam tutarın %10’undan az da olmayacaktır.

4) Teminat Şartları Hangi Sürede Yerine Getirilecek?

Sahte belge düzenleme fiiline iştirak eden ve VUK 153/A maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca mesleki faaliyeti geçici olarak durdurulan meslek mensubunun, bu süre sonunda yeniden faaliyetine başlamak için, bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması üzerine, kendisinden bir ay içinde teminata ilişkin şartları yerine getirilmesi yazılı olarak istenecektir.

VUK 153/A maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca, (mesleki faaliyeti geçici olarak durdurulmayan) teminat aranılacak meslek mensupları için de durum aynıdır.

Verilen sürede şartların yerine getirilmemesi halinde, istenilen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

5) Teminat Hangi Hallerde İade Edilir veya Paraya Çevrilir?

VUK 153/A maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca, mesleki faaliyeti geçici olarak durdurulan ve işe yeniden başlamak istemesi nedeniyle teminat vermek zorunda olan veya altıncı fıkrası hükmü uyarınca sahte belge düzenleme fiiline iştiraki sebebiyle teminat vermek zorunda olan meslek mensupları için; teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde, sahte belge düzenleme fiillerin işlendiğinin veya bu fiillere iştirak edildiğinin tespit edilmemiş olması halinde, alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması durumunda meslek mensubuna iade edilir.

Anılan beş yıllık süre içerisinde, yalnızca sahte belge düzenlemek amacıyla faaliyette bulundukları vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile sabit bulunan ve mükellefiyeti terkin edilenlerin (!) bu fiillerine iştirak ettiğinin yeniden tespit edilmesi halinde ise meslek mensubu hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır. Bu cezanın uygulanmasında 3568 sayılı Kanunda yer alan usuller tatbik edilir.

Anılan beş yıllık süre içerisinde, VUK 359 uncu maddede yer alan sahte belge düzenleme fiilini işledikleri, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerin, bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumu kesinleşen meslek mensuplarından ise yeniden teminat istenir.

Gökhan MENEMENCİOĞLU
       Vergi Müfettişi