KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Sahte Belge Düzenleyenin Tekrar İşe Başlamasında Teminat Uygulaması
YMM Gökhan Menemencioğlu
15.04.2013

11 Nisan 2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un birinci maddesi ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “İşe Başlamayı Bildirme” başlıklı 153 üncü maddesinden sonra gelmek üzere “Teminat Uygulaması” başlıklı 153/A maddesi eklenmiştir.

Uygulama ile; (1) sahte belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile (2) yalnızca sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilen mükelleflerin yeniden mükellefiyet tesis ettirme talebiyle vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, bu kişilerden teminat alınmak suretiyle, aynı yasadışı fiilleri işlemek suretiyle telafisi güç zararlar vermelerine engel olunması hedeflenmektedir.

Makalemizde, yeni ihdas edilen madde hükmüne ilişkin olarak, başlıklar halinde bilgi verilecek olup, görüş ve eleştirilerimiz ise bir başka makaleye konu edilecektir.

1) Kimlerden Teminat İstenecek?

Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde, yalnızca sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine, işi bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenlerden;

- Serbest meslek erbabının,
- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin,
- Adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin,
- Ticaret şirketlerinde; şirketin kanuni temsilcilerinin, yönetim kurulu üyelerinin, şirket sermayesinin asgari %10’una sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin ya da bunların asgari %10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüslerin,
- Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlerin ve
- Düzenlenen raporda fiillerin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilenlerin,

İşe başlama bildiriminde bulunması halinde, bunlar adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için teminat verilmiş olması şarttır.

Ayrıca, teminat vermekle zorunlu tutulanların ortağı oldukları adi ortaklıkların, kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari %10’una sahip oldukları ticaret şirketlerinin veya idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin işe başlama bildiriminde bulunması halinde de teminat istenecektir.

2) Uygulamanın Ön Şartları Nelerdir?

Anılan madde hükmü uyarınca; sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilenlerin, yeniden mükellefiyet tesis ettirme talebiyle vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, bunlar adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için öncelikle, işe başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyeti terkin edilenlerin tüm vergi borçlarının ödenmiş ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan nevi’den teminat verilmiş olması gerekmektedir.

Dolayısıyla, teminat vermekle zorunlu tutulanlar adına yeniden mükellefiyet tesis ettirilmeden önce,

- Terkin edilen mükellefiyete ilişkin tüm vergi borçlarının ödenmiş olması ve
- Para, süresiz teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan teminat vermesi gerekmektedir.

3) Teminat Tutarı Ne Kadar?

Teminat tutarı 75.000-TL olarak belirlenmekle birlikte, teminat vermekle zorunlu tutulanlar nezdinde düzenlenen Vergi İnceleme Raporlarında, bu kişilerce düzenlendiği tespit edilen sahte belgelerde yer alan toplam tutarın %10’undan az da olmayacaktır.

4) Teminat Şartları Hangi Sürede Yerine Getirilecek?

Teminat vermekle zorunlu tutulanların, mükellefiyeti bulunan adi ortaklık, ticaret şirketleri ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, idarecisi, asgari %10 ortağı olması, bunları devralması, kısmen veya tamamen bunlara devrolunması halinde, durumun vergi dairesinin bilgisine girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teminata ilişkin şartları yerine getirilmesi bu mükelleflerden yazılı olarak istenecektir.

Otuz günlük süre içinde şartların yerine getirilmemesi ve teminat vermekle zorunlu tutulanların statülerinin devam ettirilmesi halinde, istenilen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilecektir.

Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, gecikme zammı uygulanarak mükelleften, teminat vermekle zorunlu tutulanların teminat isteme tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş tüm vergi borçları ise mükellef müşterek ve müteselsil sorumlu olmak üzere, bu kişilerden 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsil edilecektir.

5) Teminat Hangi Hallerde İade Edilir veya Paraya Çevrilir?

Teminat vermekle zorunlu tutulanların, teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç Vergi Usul Kanunu’nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359 uncu maddesinde sayılan fiillerden herhangi birinin işlenmediğinin tespit edilmesi halinde alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilir.

Söz konusu fiillerin işlenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde, mükellefiyet Vergi Usul Kanunu’nun 160 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre terkin edilir ve terkin tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi borçları ile işlenmiş olan fiillerden (VUK 359 uncu maddede sayılan fiillerden) doğan vergi borcu alınan teminattan mahsup edilir, artan tutar mükellefe iade edilir.

Teminat alınan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının tutarı, alınan teminat tutarının %10’unu aşması halinde, teminat paraya çevrilerek 6183 sayılı Kanun’un 47 nci maddesi uyarınca mükellefin borçlarına mahsup edilir ve mükelleften teminat tutarının tamamlanması istenir.

Teminatın tamamlanmaması halinde istenilen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

6) Sahte Belge Düzenleyenlerin Genel Durumu

Yukarıdaki bölümlerde bahsedilen teminat vermekle zorunlu tutulanlar hariç olmak üzere, Vergi Usul Kanunu’nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359 uncu maddesinde yer alan sahte belge düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca mükellef hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenlerin, durumun vergi dairesinin bilgisine girdiği tarihten itibaren bir ay içinde 75.000-TL’den ve düzenlenen sahte belgelerde yer alan toplam tutarın %10’undan az olmamak üzere yazıyla otuz gün içinde teminat göstermesi istenir.

Sahte belge düzenleme fiili, tüzel kişilik veya tüzel kişiliği olmayan teşekkül bünyesinde işlenmiş ise teminat bunlardan istenir.

Verilen sürede şartların yerine getirilmemesi halinde, istenilen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

Teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç VUK 359 uncu maddede sayılan fiillerden herhangi birinin işlendiğinin tespit edilmemesi halinde alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilir.

VUK 359 uncu maddede sayılan fiillerin işlenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde; vergi borçları ile işlenen fiilden doğan vergi borçları teminattan mahsup edilir, ayrıca mükelleften yeniden teminat istenir