KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Serbest Meslek Erbabıyım. İşe başlama formu doldurma tarihim ve kazanç defteri tasdik tarihim 08.01.2014. Henüz yoklama gelmedi. Sorularım: 10.05.2013 tarihinde satın aldığım ve noter satış evrakları mevcut 2. el hususi binek otomobilimin bedelini ve yakıt zorunlu sigorta benzeri masraflarını gider olarak kazancımdan düşebilmem için nasıl bir yol izlemeliyim ? Amortisman defteri mi tutmalıyım, amortisman giderlerini amortisman defterine mi yoksa kazanç defterine mi yazmalıyım, amortisman defterinin tasdiğine gerek var mı ? Vergi dairesine başvurudan ve defter tasdiğinden önce 06.01.2014 tarihinde mesleki eğitim kursu için yapmış olduğum ödemeyi ve aynı gün kiraladığım ofis için yatırdığım kira bedelini gider olarak yazabilir miyim ? Bunları deftere kaydetmem için kaçırmamam gereken bir süre var mıdır ? Henüz faturasını kestirmediğim ama yoklama işlemi için önceden satın aldığım ofis mobilyalarının bedeli amortisman sınırının üzerinde olduğundan onları da amortisman defterine yazıp, kazanç defterine yalnızca bir yıllık amortisman giderini mi yazmalıyım ? Teşekkürler

Değerli Üyemiz,

1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65 inci maddesinin birinci fıkrasında; serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu, beşinci fıkrasında ise; serbest meslek erbabının, mesleki kazançlarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tuttukları "Serbest Meslek Kazanç Defteri”ne istinaden tespit edecekleri belirtilmiştir.

Serbest meslek kazancının tespitinde hâsılattan indirilecek giderler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 68 inci maddesinde bentler halinde sayılmıştır. İlgili maddenin birinci bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin (kira, aydınlatma, ısıtma, sigorta, iletişim vb.) hasılattan indirileceği belirtilmiştir.

Buna göre; serbest meslek faaliyetinizi icra edeceğiniz ofisinize ait kira bedelleri hangi dönemde ödenmiş ise o dönemin gideri olarak dikkate alınır. Gelecek dönemlere ilişkin kira bedellerinin peşin olarak ödenmesi durumunda da ödemenin yapıldığı dönemde gider olarak dikkate alınabilir. Kira sözleşmenizin işyeri olarak ve aylık/yıllık olarak düzenlenmiş olması dolayısıyla, mükellefiyet tesis tarihinizden önce yapılan sözleşmeye göre ödenen kira bedeli, ilgili dönemde ofisinizi serbest meslek erbabı mükellefi olarak fiilen kullanmanız şartıyla hasılatınızdan indirilebilir.

2) Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesinde, defterlerin hesap dönemi itibariyle tutulacağı, kayıtların her hesap döneminde kapatılacağı ve ertesi dönem başında yeniden açılacağı, hesap döneminin normal olarak takvim yılı olduğu hükmü mevcuttur.

Aynı Kanununun 219 uncu maddesinde; "Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler uyarınca, mükellefiyet tesis ettirilmeden önce faaliyetinize ilişkin olarak satın alınan emtia ve demirbaş faturaları ile diğer harcama faturalarının işe başlanılmasını müteakip mezkur 219 uncu maddede yer alan süreler içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi halinde, bu tutarların gelir vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması, bu harcamalara ilişkin katma değer vergisinin ise KDV Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde indirim konusu yapılması  mümkündür.

Bununla birlikte, Gelir Vergisi Kanunu’nun "Mesleki giderler" başlıklı 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, 1 numaralı bendinde mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel  giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetinize başlamak amacıyla yaptığınız defter tasdik ödemelerinin serbest meslek kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkündür.

3) Eğitim ve sağlık harcamaları Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendine göre beyanname üzerinden yapılacak indirimlerle ilgilidir.

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde, beyan edilen gelirin %10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, eğitim hizmeti alınan yerin gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunması ve alınan eğitimin bu gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, Barodan aldığınız mesleki eğitim kursunun, serbest meslek faaliyetinize başlamanız için gerekli ve zorunlu mahiyette bir eğitim olması durumunda, hasılatınızdan indirebileceğiniz görüşündeyiz.

4) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 211 inci maddesinde; serbest meslek erbabının, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 189 uncu maddede yazılı şekilde tutulan "Amortisman kayıtlarında" gösterecekleri belirtilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 189 uncu maddesinde; Üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanların envanter defterinin ayrı bir yeri, özel bir amortisman defteri veya amortisman listesinden herhangi biri ile gösterileceği ile birlikte, bu amortisman defteri veya listelerinin kayıtlarının envanter kaydı hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Bu hükümler doğrultusunda, serbest meslek faaliyetinde kullanılmak üzere satın alınan varlıkların, serbest meslek kazanç defterinin ayrı bir bölümüne kaydedilmesi şartıyla bu varlıklara ait alış faturası veya benzeri vesikalarda gösterilen giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.

5) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun "Mesleki giderler" başlıklı 68 inci maddesinin 4 numaralı bendinde; mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların (amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil), 5 numaralı bendinde ise; kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, söz konusu aracın serbest meslek faaliyetinizde kullanılması ve envantere dahil edilmesi şartıyla tamir, bakım, onarım, yakıt ve sigorta giderlerinin serbest meslek kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, binek aracın motorlu taşıtlar vergisi, gider olarak dikkate alınmayacaktır.

Serbest meslek faaliyetinizde kullanmak üzere satın aldığınız araç için bu otomobilin envantere dahil edildiği yılı için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kıst amortisman ayrılması, amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değerin, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilmesi gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.