KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Sosyal Güvenlik Kurumundan Destek Bekleyen İşverene Bir Yük Daha mı?
SMMM Bülent Çetinkaya
18.06.2013

Bilindiği üzere, 6331 sayılı iş güvenliği yasası 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlandı.

Yayımlanan bu kanunla iş kazalarının önüne geçmek için işçi sayısı ne olursa olsun belli geçiş süreleri ile her işverenin iş güvenliği uzmanı , işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam etme zorunluluğu getirilmektedir.

Kanunda ondan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için  devlet desteği sağlanacağı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de bu destekten faydalanması ile ilgili, kararları bakanlar kurulunun verebileceği belirtilmişti.

Ağır SGK primlerini karşılamakta zorlanan işverenlerin 6331 sayılı kanunun getireceği yükümlülüklerin büyük bir kısmını devletin karşılayacağını umut ettiği İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı yakın zamanda iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğünün web sayfasında yayımlandı. Hiçte işverenlerin beklemediği şekilde yayımlanan bu taslak bu şekilde kabul edilirse 01 TEMMUZ 2013 tarihinde yürürlükte olacak.

Taslağa kısaca değinecek olursak,en şaşırtıcı unsur bence işçi sayılarının tespiti.

6331 sayılı kanunda İşçi sayısının tespitini yaparken, işyeri baz alınarak işçi sayıları tespit edileceği, yani şubeleri olan  şirketler, her işyerleri  için ayrı ayrı dikkate  alınarak işçi  sayılarının  tespiti  yapılacağı açıklanmış ve vurgulanmıştır. İşçi sayısının tespitinde asıl kriterin işyeri sigorta sicil numarası olduğu öne çıkarılmıştır.

Fakat yayımlanan taslakta işverene ait işçi sayısının tespitinde Türkiye genelinde az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan toplam sigortalı sayısının esas alınacağı vurgulanmıştır. Böylelikle bir işverenin birden fazla işyeri varsa bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı dikkate alınacak, eğer çalışan sayısı 9 dan fazla ise bahsi geçen desteklerden faydalanamayacak. Görüleceği üzere işçi sayısının tespitinde 6331 sayılı kanunla ile yayımlanan taslak ta büyük tezatlık bulunmaktadır.

Umarım taslak bu şekilde kabul edilmez ve 6331 sayılı kanunda açıklandığı gibi bir işverene ait tüm işyerleri ayrı ayrı değerlendirilip destek kapsamına alınma olasılıkları yükseltilir. Taslağın bu şekilde kabul görmesi demek şube bazlı çalışan ve ülke genelinde işçi sayısı 9 dan fazla olan hiçbir işletme dört gözle beklen devlet desteğinden faydalanamaz.

Ayrıca az tehlikeli işyerlerinin de devlet destek kapsamı içine alınabilmesi için gerekli olan bakanlar kurulu düzenlemelerinin de hala hazırda yapılmamış olması yayımlanan taslağın kanundaki bilirsizliğe son veremediği gözlemlenmektedir.

Destek kapsamına giren işverenlerin devlet desteğinden yararlanabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmaması, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde kuruma verilmiş olması şarttır.

Kapsama giren işverenlerin Ocak ila Haziran aylarına ilişkin destek tutarları aynı yılın Ağustos ayı içinde, Temmuz ila Aralık aylarına ilişkin ödenecek destek tutarları takip eden yılın Şubat ayı içinde ödenir.

Yayımlanan taslakta cezai müeyyidelere göz atarsak;              

Çalıştırdıkları sigortalıları kuruma bildirmedikleri tepsi edilen işverenlere, kayıt dışı sigortalı çalıştırdıkları aydan başlanılarak yapılan ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca faizi ile birlikte geri alınacağı, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamayacağı,

Birden fazla işyeri bulunan işverenlerce kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı işçi çalıştırdıkları aydan başlanılarak yapılan ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler destekten üç yıl boyunca yararlanamaz denilmektedir.     

Kanaatimce işverenlerin beklemiş olduğu devlet desteğine yayımlanan yönetmelik taslağı cevap vermemektedir.

Umarım işçi sayılarının tespitinde 6331 sayılı kanunda olduğu gibi işverene ait her işyeri ayrı ayrı değerlendirilip işçi sayıları tespit edilir.Az tehlikeli işyerlerinin destek kapsamına girmesi için gerekli bakanlar kurulu kararları alınır.Kapsama giren işverenlerin destek tutarları aylık sigorta priminden mahsup edilerek işverenlerin devlet desteklerini almak için aylarca beklemelerine gerek kalmaz.