KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Dosya İndir : Tebliğ Eki

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU

(TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14)

 

 

11 Şubat 2014  SALI                        Resmî Gazete                        Sayı : 28910

TEBLİĞ

 

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler” (TFRS Yorum 21) Yorumunun yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek/1’de yer alan TFRS Yorum 21’de belirlenmiştir.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan metni,

ifade eder.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu Tebliği ve Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler” Yorumunu 1/1/2014 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu Yorumun 1/1/2014 öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde, bu durum finansal tablo dipnotlarında açıklanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ve Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler” Yorumu, 31/12/2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.