KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
TMSF Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Yönetmlik
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip Ve Tahsiline İlişkin Yönetmelik
TMSF Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Yönetmlik

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1  7/1/2007 tarihli ve 26396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Fon Kurulu Fon Başkanını,

b) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

c) Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunu,

ç) Tahsil Dairesi: Fonun, 5411 sayılı Kanun ile mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre Fon gelirleri ile Fon alacaklarının takip ve tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerini tatbik etmekle görevli II.Tahsilat Daire Başkanlığını,

d) Teşkilat Yönetmeliği: 13/2/2006 tarihli ve 2006/10169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğini

ifade eder.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yönetimi ve denetimi kendisine devredilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya faaliyet izni kaldırılan” ibaresi eklenmiş, aynıfıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan ve banka kaynağı kullanılmak suretiyle edinildiği kabul edilen alacaklarının,”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5  (1) 5411 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesi kapsamında saklı tutulan mülga 4389 sayılıKanun hükümleri dahilinde Fon, 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, 26/12/2003 tarihine kadar temettü hariçortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar, her türlü alacakları ve devraldığı alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden devam edebileceği gibi, takibi devam ettirmekten ve/veya davanın takibinden haktan feragat anlamına gelmemek üzere sarfınazar edildiği ilgili dosyalara bildirilerek devraldığıalacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline devam eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şekilde sarfınazar edilmesi hususunda karar alınması halinde, 2004 sayılı Kanun kapsamında alacaklı tarafından yapılan haciz, tedbir ve benzeri tüm hukuki işlemler kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre devam ettirilen takip kapsamında yapılmış işlemler mahiyetini kazanarak geçerliliklerini korur. 2004 sayılı Kanun hükümleri uyarınca uygulanan hacizlerin amme haczi mahiyeti kazandığı II.Tahsilat Daire Başkanlığınca ilgili kişi ve kuruluşlara bildirilir.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Risk esaslı sigorta priminin tarifesi, tahsil zamanı, şekli ve diğer hususlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından belirlenir. İlgili Fon Kurulu kararı uyarınca, hesaplanarak tespit edilen prim tutarları, süresi içinde bankalarca Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına ödenir.”

“(4) Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda fazla yatırıldığı tespit edilen prim tutarları, bankanın yazılıtalebi üzerine Fonun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde faizsiz olarak iade veya takip eden dönem primlerinden mahsup edilir.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu veya alacaklar, ilgili bankanın beyanını veya yapılacak tebliği müteakip en geç bir ay içinde gecikme zammı ile birlikte Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına, emanetler ise Fona veya Fon adına muhafaza edilmek üzere Merkez Bankasına devredilir.”

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluş izni almış olan bankaların faaliyet iznini alabilmesi için, 5411 sayılı Kanunun 10 uncu ve 7 ncimaddeleri uyarınca yatırılması gereken sisteme giriş payının en az dörtte birinin kurucular tarafından Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına yatırılması zorunludur.”

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10  (1) 5411 sayılı Kanun kapsamında verilen idari para cezaları tahsil ve gelir kaydı için Fona bildirilir. İdari para cezalarının takibine tahakkuk eden anapara üzerinden başlanır. Verilen idari para cezaları muhataba Fon tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında bir ay içinde Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindekihesaplarına ödenir. Tahsil edilen tutarlardan Fona ait yüzde doksan oranındaki pay düşüldükten sonra kalan kısım Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere, tahsil tarihini izleyen ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına gönderilir.

(2) 5411 sayılı Kanuna aykırılık nedeniyle hükmolunan adli para cezaları Cumhuriyet Savcılıkları tarafından13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilerek yüzde ellisi Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarınaödenir.”

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12  (1) Fonun, 5411 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinde sayılan gelirleri, Teşkilat Yönetmeliği uyarınca Finansman Daire Başkanlığı tarafından tahsil edilir. Süresi içinde tahsil edilemeyen Fon gelirleri, 6183 sayılıKanun hükümleri çerçevesinde takip ve tahsilini teminen, sürenin dolduğu günü takip eden 5 iş günü içinde Finansman Daire Başkanlığı tarafından II.Tahsilat Daire Başkanlığına bildirilir. II.Tahsilat Daire Başkanlığı alınan bildirime istinaden, ilgili gelir için belirlenen süre bitiminden itibaren 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca takip başlatır.

(2) Ödeme süresi bitiminden sonra ve 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde takip başlatılmadan önceödenen Fon gelirleri 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.”

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Fon Kurulu”olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İade ve tazmin tutarı, iade ve tazmin talebinin muhatapları, koşulları ve ödeme süresi Hukuk İşleri Daire Başkanlığının görüşü de alınarak Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının önergesi üzerine Fon Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “Kurul” ibaresi “Fon Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Bankanın faaliyet izninin kaldırılması halinde, iade ve tazmin talep mektubunda birinci fıkrada belirtilen bilgiler yanında, 6183 sayılı Kanunda ödeme zamanı tespit edilmemiş alacaklar yönünden belirtilen süreden az olmamak kaydıyla verilecek sürede iade ve tazmin edilmeyen tutarın 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edileceği hususu ayrıca bildirilir.”

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “Tahsilat Daire Başkanlığı” ibaresi“II.Tahsilat Daire Başkanlığı” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Fona devrinde süresi içinde ödenmeyen iade ve tazmin tutarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline veya davaya konu edilmesine, Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının önergesi üzerine Fon Kurulu tarafından karar verilir. Fon Kurulu kararının gerekleri, Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının bildirimi üzerine ilgili Daire Başkanlıkları tarafından yerine getirilir.”

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17  (1) 5411 sayılı Kanunun;

a) 108 inci maddesinden kaynaklanan alacakların takip ve tahsiline Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının talebiüzerine alınacak Fon Kurulu kararına istinaden,

b) 130 uncu maddesine istinaden Fon gelirlerinden kaynaklanan alacakların takip ve tahsiline, Finansman Daire Başkanlığının talebi üzerine,

c) 134 üncü maddesinde sayılan ve banka kaynağı kullanılmak suretiyle edinildiği kabul edilen alacaklar ile Geçici 11 inci maddesi kapsamına giren alacakların takip ve tahsiline I.Tahsilat Daire Başkanlığının talebi üzerine alınacak Fon Kurulu kararına istinaden,

ç) 135 inci maddesinden kaynaklanan alacakların takip ve tahsiline ise Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının talebi üzerine alınacak Fon Kurulu kararına istinaden,

6183 sayılı Kanun hükümleri kapsamında II.Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından başlanır.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, bilahare Fon Kurulu onayına sunulmak üzere Fon Başkan Yardımcılığı oluru ile takibe başlanır.”

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18  (1) Fon Kurulu tarafından 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsilatı kararlaştırılan ve vadesi belli olmayan alacaklarla ilgili olarak Kurul kararında belirtilen alacak miktarı üzerinden veya Fon Kurulu kararında miktar belirtilmemişse ilgili birimler tarafından belirlenecek tutar üzerinden 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre borcun bir ay içerisinde ödenmesi için borçluya ödemeye çağrı mektubu gönderilir.

(2) Ödemeye çağrı mektubunda borçlunun adı ve soyadı/unvanı, adresi, borcun miktarı ile borca ilişkin diğer bilgiler ve borcun nereye ödeneceğine ilişkin detaylı bilgiler yer alır.

(3) Ödemeye çağrı mektubu Tahsil Dairesi Başkanı veya Grup Koordinatörü tarafından imzalanarak gönderilir.”

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fon, 5411 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinde sayılan gelirlerinden kaynaklanan alacaklar ve 2004 sayılıKanun kapsamında yapılan takiplerden sarfınazar edilerek kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmesine karar verilen alacaklar ile vadesi ilgili kanun, mevzuat veya düzenleyici işlemlerle belirlenmiş olan diğer Fon alacaklarını vadesinde ödemeyenlere, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu Tahsil Dairesi Başkanı veya Grup Koordinatörü tarafından imzalanan ödeme emri ile tebliğ edilir.”

MADDE 16  Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mal bildiriminde malı olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlayarak 15 gün içinde Tahsil Dairesine bildirmeye mecburdur. Bildirmeyenler hakkında 6183 sayılı Kanunun 112 nci maddesi gereğince Tahsil Dairesi tarafından suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21  (1) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun 7 günlük süre içinde borcunu ödememesi ve mal bildiriminde de bulunmaması halinde, hakkında hapsen tazyik kararının alınmasını sağlamak amacıyla, Tahsil Dairesi tarafından icra hakimliği nezdinde yazılı talepte bulunulur.”

MADDE 18  Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22  (1) 6183 sayılı Kanun uyarınca ceza gerektiren hallerin tespiti durumunda Tahsil Dairesi tarafından suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 19  Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23  (1) Haciz işlemleri, II.Tahsilat Dairesi bünyesinde bulunan tahsilat ekiplerince düzenlenen ve II.Tahsilat Dairesi Daire Başkanı veya Grup Koordinatörü tarafından tasdik edilen haciz varakasına dayanılarak yapılır.

(2) Haciz varakasında, varakayı düzenleyen ve tasdik eden II.Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen Fon personelinin adı, soyadı ve unvanı, varakanın düzenlenme tarih ve numarası, borçlunun adı, soyadıveya unvanı, adresi/adresleri, ödeme emrinin tebliğ tarihi ve tebliğ şekli, haczin nedeni ve yasal dayanağı, haciz konusu alacağın türü, miktarı ve vadesi gösterilir.

(3) Bu varakaların şekli ve ihtiva edeceği diğer bilgiler II.Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 20  Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25  (1) Fon alacaklarının tahsilatı ile ilgili olarak borçlu kişilerin muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak göstermesi halinde, kefalet ve şartları Fon Kurulunun onayına sunulur. Fon Kurulu, gösterilen kefaleti kabul edip etmemekte ve koşullarını belirlemekte serbesttir.”

MADDE 21  Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Fon Kurulu”,üçüncü fıkrasının son cümlesi “Rehinli mal ve hakların paraya çevirme işlemine başlandığı ilgili sicillere bildirilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22  Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27  (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki Fon alacakları ile ilgili olarak, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanunî temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şâhsi mal varlıklarından 6183 sayılıKanun hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmü limited şirket ortakları hakkında sermaye hisseleri oranında uygulanır.

(2) 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin uygulanmasında;

a) Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden payı devreden ve devralan şahıslar,

b) Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar,

amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

(3) 6183 sayılı Kanunun Mükerrer 35 inci maddesinin uygulanmasında, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur. Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmişolmaları, kanunî temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.

(4) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar, yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan banka ve şirketlerin eski yöneticileri hakkında 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile Mükerrer 35 inci maddesinin uygulanmasında, ilgili kanun ve mevzuat veya ana sözleşmeleri uyarınca temsile yetkilendirilmiş veya tüzel kişilerin yetkili organlarınca temsil yetkisi verilmiş kişi veya kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerden,

a) Fon bankalarının; yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinden, hâkim ortağı olan tüzel kişilerden, gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu şirketlerden, bu kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal veya hak edinen şirketlerden olan Fon alacaklarında, banka kaynağının kullanıldığı/kullandırıldığı tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

b) Fon bankalarının kurumsal kredilerinden kaynaklanan Fon alacaklarında, kredinin kat edildiği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

c) Fon gelirlerinden kaynaklanan alacaklarda, Fon alacağının ilgili kuruluşa tebliğ edildiği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

kanuni temsilci sıfatını haiz kişiler kanuni temsilci olarak addedilir. Amme alacağının tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu maddede belirtilen alacaklardan sorumlu tutulacak kanuni temsilciler ile sorumluluk miktarlarının belirlenmesine I. veya II. Tahsilat Daire Başkanlıklarının önergesi üzerine Fon Kurulu tarafından karar verilir.

(5) Fon Kurulu kararı uyarınca kanuni temsilciler ve limited şirketlerin ortakları aleyhine takip muamelesine, kanuni temsilcilerin her birine ayrı ayrı  6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre II.Tahsilat Daire Başkanlığıtarafından tanzim edilecek ödeme emrinin tebliği suretiyle başlanır.

(6) Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.

(7) 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi; Fon tarafından devralınan şirketlerde Fon aleyhine, 6183 sayılıKanunun Mükerrer 35 inci maddesi; Fonun veya Fon personelinin kayyum sıfatı ile atandığı şirketlerde Fon ve Fon personeli aleyhine, 5411 sayılı Kanun ve mülga Bankacılık mevzuatı kapsamında banka ve şirketlerde Bakan, Kurul veya Fon Kurulu tarafından görevlendirilen kişiler aleyhine uygulanmaz. Fon tarafından atanan yönetici ve denetçilerle ilgili olarak 5411 sayılı Kanunun 127 nci madde hükümleri saklıdır.

(8) Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki mümessilleri hakkında da uygulanır.”

MADDE 23  Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 29  (1) İhtiyati haciz, 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesindeki koşulların bulunması halinde, hiçbir süreyle sınırlı olmaksızın, II.Tahsilat Daire Başkanlığı Grup Koordinatörünün talebi ve II.Tahsilat Daire Başkanının oluru ile haciz hükümlerine göre derhal uygulanır.”

MADDE 24  Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 30  (1) Haciz, ihtiyati haciz ve diğer takip işlemlerinin uygulanması amacıyla ilgili Grup Koordinatörü tarafından, ihtiyaç duyulduğunda, yapılacak işlemler için Fonun sözleşmeli avukatları veya diğer kişi veya kurumlar işlem yapmaya yetkilendirilebilir.”

MADDE 25  Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31  (1) Borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya Fon tarafından borçlunun kendisinde veyaüçüncü şahıslar elinde tespit edilen varlıkları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre haczedilerek açık artırma ile satılır.

(2) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan açık artırmada satılamayan varlıkların pazarlıkla satışı; satışkomisyonu kararının Fon Kurulu tarafından onaylanmasından sonra hüküm ifade eder. Fon Kurulu, satılan varlıkların niteliğini ve muhammen bedelini dikkate alarak onay yetkisini Başkana veya ilgili Fon Başkan Yardımcısına devredebilir.

(3) Haczedilen varlıkların satış mahalli Satış Komisyonu tarafından belirlenir ve satış ilanında belirtilir.”

MADDE 26  Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 32  (1) Muhammen bedeli Fon Kurulunca belirlenecek meblağı aşan varlıklar Kurulun onayınımüteakip, bu meblağın altındaki varlıklar için ise Kurul onayı aranmaksızın satış komisyonu tarafından satılır. Satışkomisyonu; II.Tahsilat Daire Başkanının başkanlığında bir grup koordinatörü ile iki Fon personelinin katılımıyla veyahut Daire Başkanının yetkilendireceği grup koordinatörünün başkanlığında iki Fon personelinin katılımıyla oluşur.”

MADDE 27  Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Borçluya ait mal, hak veya alacak tespit edilememesi veya haczedilen malların satış bedelinin borcu karşılamaması halinde borçlunun aczine ilişkin aciz fişi düzenlenir.”

MADDE 28  Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34  (1) Fon gelirlerinin ve her türlü Fon alacaklarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili sırasında kullanılacak makbuz, fiş, tutanak ve diğer kağıtların şekli ve ihtiva edeceği bilgiler II.Tahsilat Daire Başkanlığınca belirlenir.”

MADDE 29  Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Kurul” ibaresi “Fon Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30  Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 38  (1) 6183 sayılı Kanun ve 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsile yetkili ve görevli olduğu alacaklarla ilgili olarak Fon aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a) Takip ettiği alacaklar ile ilgili olarak iskonto da dâhil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, satmak, geri almak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları belirleyeceği koşullar ile devralmak ve alacağın yeniden itfa planına bağlanması da dâhil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmak ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında Fon Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde muhafaza tedbiri uygulayıp, uygulamamak, dava açıp açmamak veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek.

b) Her türlü alacağın teminatını teşkil etmek üzere, Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi üzerinden, ticari işletme rehni, gayrimenkul rehni ve menkul rehni dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi teminat almak.

c) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankalarla ilgili olarak, takibi şikayete bağlı suçlar dahil olmak üzere, anılan Kanun hükümleri uyarınca yapılan başvurular üzerine açılmış veya açılacak her türlü ceza davalarında suçtan zarar gören olarak müdahil olmak, bu davalara bağlı şahsî hakları kullanmak.

ç) Fon alacağının tahsili bakımından yarar görülmesi halinde ve Fona borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın, Fon bankalarının; yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin, hâkim ortağı olan tüzel kişilerin, gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu şirketlerin, yukarıda sayılan kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal veya hak edinen şirketlerin ortaklarının bu fıkrada belirtilen şirketlerde sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin temettü hariç ortaklık hakları ile bu şirketlerin yönetim ve denetimini devralmak veşirket ana sözleşmesinde belirlenen yönetim, müdürler ve denetim kurulu üyelerinin sayılarıyla bağlı kalmaksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak atanıp atanmadıklarına bakılmaksızın görevden almak ve/veya üye sayısını artırmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara üye atamak.

d) Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketlerin ve/veya 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketlerin, olağan ticari faaliyetleri gereği gerçekleştirilecek işlemler hariçolmak üzere Fon tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve müdürleri ile Fonun atadığı bu yöneticiler tarafından şirketi temsil ve ilzam ile yetkili kılınan genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür gibi şirketçalışanlarının, 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu şirketlerdeki lisans, ruhsat, 3/3/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında  Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında geçici frekans ve kanal kullanımı ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan hakları dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin satışını gerçekleştirmelerine izin vermek veya bu satışları bizzat gerçekleştirmek ve bu satışlardan elde edilen tutarlarıFon alacaklarına mahsup etmek veya şirketlerin kamu borçları ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna borçları ile sair borçlarını ödemede kullanmak ve bu işlemler ile ilgili 13/1/2011 tarihli ve  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun  376 ncımaddesi ile bağlı kalmaksızın kararlar almak.

e) Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketler ve/veya 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketler ve iştiraklerin yüzde kırkdokuzundan fazlası ile bunlara ait her türlü mal, hak ve varlıkları, gayrimenkullerle ilgili özel kanunlarındaki kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla yabancı gerçek ve tüzel kişilere satmak.

f) Fon alacaklarının tahsilini teminen, 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar ve bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden doğan, ancak başlı başına iktisadî değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları bir araya getirerek, ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturarak alıcısına geçişini sağlayacak şekilde satmak, hacizli malların birden fazla borçluya ait olması ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması halinde de satışı yaptırmak, ihale bedelininödenme şeklini, para birimini, alıcıların sahip olması gereken şartları, ödeme tarihini ve ihalenin sair usul ve esasları ile satış şartlarını 6183 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın belirlemek, satışa konu ticarî ve iktisadî bütünlüğüalacağına mahsuben satın almak, satışa konu varlıkların ait olduğu şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlarını ihale bedelinden ödemek veya ihale alıcısına ödetmek, bu işlemleri Fon Kurulu tarafından yürürlüğe konulan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirmek.

g) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar ile tasfiyeye tabi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan bankaların, 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile gerçek kişilerin kan ve kayın hısımlarının edindikleri ve/veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi hükümlerini uygulamak, bu suretle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul edilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar üzerinde ilk kredinin ve/veya banka kaynağının kullanıldığı tarihten sonra üçüncükişilere yapılan satış, devir ve temlik, sınırlı ayni hak tesisi gibi hukuki işlemlere taraf olan, küllî ve cüz'i halefleri dahiltüm şahısların, yukarıda belirtilen işlemlerin gerçekleşmesinden sonra edindikleri ve/veya edindirdikleri para, her türlümal, hak ve alacaklar hakkında da 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi hükümlerini uygulamak.

ğ) 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan gerçek ve tüzel kişilerin yönetim ve/veya denetimindekişirketlerde ve/veya işletmelerinde iş sözleşmesine bağlı ve/veya bağlı olmaksızın geçici veya sürekli olarak istihdam edilen şahısların kurucusu, ortağı, yöneticisi veya denetçisi olduğu şirketlerin; bir iş akdine bağlı olmaksızın, yukarıda sayılan şahısların vekâleten ve/veya ticari mümessil ve/veya ticari vekil sıfatıyla ve/veya vekâletsiz iş görme hükümleri gibi herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak geçici ve/veya sürekli olarak temsil eden şahıslar ile temsil ettikleri gerçek ve/veya tüzel kişilerin; edindikleri ve/veya üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, alacak ve haklar hakkında 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi hükümlerini uygulamak.

h) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim ortakları, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bunların eş ve çocukları ile evlatlıklarının, bunların diğer kan ve kayın hısımlarının ve imzaya yetkili banka mensuplarının kendi aralarında veya üçüncü kişilerle yaptıkları menkul ve gayrimenkul rehni, ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı ayni hak tesisine ilişkin sözleşmeler mahsus siciline veya defterine kayıt ya da şerh edilmiş olsun veya olmasın her türlü şahsi haklar ve/veya zilyetliğin devrine dair sözleşmeler dahil her türlü tasarrufları ile kara, hava ve deniz taşıtları gibi menkul ve yalı, villa, ada, site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi gayrimenkullerle ilgili adi ve hasılat kira sözleşmeleri, menkul veya gayrimenkul mal, finansal kiralama sözleşmeleri, uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma hakkı, televizyon kanalı ile gazetelerin yayım hakkı, marka ve lisansı devir ve kullanma hakkı veren sözleşmeleri, idare ve hizmet vekâleti ile Avrupa Birliği standartları üzerinde prim ödemek suretiyle yapılan hayat, bireysel emeklilik, ihtiyarlık ve sağlık sigorta sözleşmeleri ve limitli veya limitsiz kredi kartı ile ATM kartı sözleşmeleri ile münferit veya karşılıklı verilen banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller ile her türlü hisse devir sözleşmelerini Fon Kurulu kararıyla geçersiz saymak.

ı) 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan ve banka kaynağı ile edinildiği kabul edilen alacaklara ilişkin para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyatî haciz koymak, muhafaza altına almak ve bilahare 6183 sayılı Kanun uyarınca satmak veya Fonun belirleyeceği uzman kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden, alacağına mahsuben devralmak.

i) 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan ve banka kaynağı ile edinildiği kabul edilen alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme faizi uygulamak.

j) Sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarının eksik beyanı halinde sorumluların malvarlıkları üzerine tedbir konulmasını yasal mercilerden talep etmek ve sorumlular aleyhine 5411 sayılı Kanunun 135 inci maddesi uyarınca suçduyurusunda bulunmak, takip ve tahsil işlemlerini başlatmak, tespit edilen farkı 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil etmek.

k) Fon alacaklarının tahsilini teminen, Fon tarafından 5411 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde açılan ve/veya takip edilen dava ve takiplerde verilen ve Fon alacaklarının yasal teminatını oluşturan, ihtiyatî haciz veya tedbir kararları uyarınca üzerine ihtiyatî haciz veya tedbir konulan para, her türlü mal, hak ve alacakların bedelinden, Mahkemece karara bağlanan alacaklarını, devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere, imtiyazlı alacak olarak öncelikle tahsil etmek.

l) 5411 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan alacaklarıyla ilgili olarak katılacağı ihalelere teminatsız olarak iştirak etmek.

m) Fonun alacaklı olduğu dosyalarda yaptırılan kıymet takdirleri ile satış ilanlarının borçlular dışındaki ilgililere tebliğini, ilanda belirtilen süreler geçerli olmak kaydıyla, varsa bilinen son adreslerine yapılacak tebligat ile, bilinen adresi yoksa keyfiyetin ilanen tebliği suretiyle yapmak veya yaptırmak.

n) Fonun alacaklısı olduğu icra dosyalarında Fona ödenmesi gereken satış bedellerini sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin teminatsız olarak tahsil etmek.

o) Varlık yönetim şirketlerine Fon alacakları ile diğer varlıklarını satmak, bu şirketlere sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak veya hissedar olarak katılmak.

ö) 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, 26/12/2003 tarihine kadar temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar mülga 4389 sayılı Kanunun 14, 15, 15/a, 16, 17, 17/a ve 18 inci maddeleri, ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile Geçici 4 üncü maddesi hükümlerini uygulamak.

p) 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile, mülga 4389 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılan bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan bankalar hakkında mülga 4389 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncıfıkraları hükümlerinin uygulanmasına devam etmek.

r) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa 5411 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi ve belgenin uygun süre ve ortamda, sürekli veya münferit olarak verilmesini, istenecek defter ve belgelerin ibraz edilmesini talep etmek.

s) İstenen bilgi ve belgeleri vermeyen kişiler hakkında 5411 sayılı Kanun kapsamında suç duyurusunda bulunmak.

ş) 5411 sayılı Kanunun 107 nci maddesi uyarınca bir bankanın, borçlarının, taahhütlerinin yüklenilmesi veya alacaklarının devralınması halinde, bu borç, taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak açılmış veya açılacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her türlü süre alacağın devralındığı veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren Fon bakımından dokuz ay süre ile durur.

t) 5411 sayılı Kanunla ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.”

MADDE 31  Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesindeki “Tahsilat Daire Başkanlığına” ibaresi “I.Tahsilat Daire Başkanlığına”, beşinci fıkrasındaki “dava, icra ve iflas takibine” ibaresi “davaya, icra veya iflas takibine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32  Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir bankanın yöneticilerinin ve denetçilerinin; kanuna aykırı karar ve işlemleriyle banka hakkında 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına neden olduklarının tespiti halinde, Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların şahsi sorumlulukları yoluna gidilmesi amacıyla Fon Kuruluna önerge sunulur. Fon Kurulu kararı ile belirlenen sorumlular ve sorumluluk tutarları kapsamında I.TahsilatDaire Başkanlığı tarafından sorumluların şahsi iflaslarına karar verilmesi ilgili mahkemeden talep edilir.

(2) Bu karar ve işlemler bankanın hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapıldığı takdirde, menfaat temin eden ortakların da temin ettikleri menfaat üzerinden birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde alınacak Fon Kurulu kararına istinaden I.Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından şahsi sorumlulukları yoluna gidilir.”

“(4) Mahkemece iflâsına karar verilenlerin iflas tasfiyesi işlemleri Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülerek sonuçlandırılır.”

MADDE 33  Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiyelerinin tamamlanması ancak iflas veya tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememiş olması halinde, bankanın sorumlulukları tespit edilen ortakları, yönetim kurulu eski üyeleri ve denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararın tazmini için tasfiyenin tamamlanmasını müteakip beş yıl içinde Fon tarafından dava açılabilir. Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından bankaya verilen zararların tazmini için bunların mali sorumlulukları yoluna gidilmesi amacıyla Fon Kuruluna önerge sunulur. Fon Kurulu kararı ile belirlenen sorumlular ve sorumluluk tutarları kapsamında Hukuk İşleri Daire Başkanlığıtarafından sorumlular hakkında mali sorumluluk davası açılır.”

“(3) Fon bankalarının başka bir bankaya devredilmesi ya da başka bir banka ile birleşmesi, hisselerinin üçüncükişilere devredilmesi ya da tasfiyelerine karar verilmesi halinde bu işlemlerin tamamlanmasını takip eden beş yıl içinde sorumlulukları tespit edilen yönetim kurulu eski üyeleri ve eski denetçileri aleyhine, varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararın Fon adına tazmini istemi ile Fon tarafından dava açılabilir. Bankaya verilen zararların tazmini için bunların mali sorumlulukları yoluna gidilmesi amacıyla Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından Fon Kuruluna önerge sunulur. Fon Kurulu kararı ile belirlenen sorumlular ve sorumluluk tutarları kapsamında Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından sorumlular hakkında mali sorumluluk davası açılır. Dava açılmasına dair Fon Kurulu kararıdava şartı olarak aranan genel kurul kararı yerine geçer.”

MADDE 34  Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasının sonunda yer alan “Kurul tarafından karar verilebilir.” ibaresi “I.Tahsilat Daire Başkanlığının önerisiyle Fon Kurulu tarafından karar verilebilir.” şeklinde, üçüncü fıkrasındaki “Kurul” ibaresi “Fon Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) Hakim ortaklar, yöneticiler ve denetçiler aleyhine açılan şahsi iflas davasına konu alacaklar,”

MADDE 35  Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 43  (1) Anlaşma şartları, mevcut hukuki safahat, anlaşma yapılmaması halinde alacağın yasal yollardan tahsil olunma imkanları ve süresi, haczedilmiş mal ve haklar da dahil olmak üzere mevcut teminatlar ile anlaşmayla öngörülen ödeme süresi ve ilave teminatlar gibi hususlar dikkate alınarak I.Tahsilat Daire Başkanlığınınönergesi üzerine Fon Kurulu kararı ile belirlenir. Yapılacak anlaşmalarda Fon Kurulu tarafından;

a) Alacaktan belirli bir oranda iskonto yapılmasına ve/veya alacağın uygun görülen faiz oranları ve hesaplama usulleri çerçevesinde yeniden hesaplanmasına,

b) Alacağın peşin veya vadeli ödenmesine, vadeli ödemede peşinat alınıp alınmayacağına, peşinat tutarının,ödeme planının ve vade süresince uygulanacak faiz oranının belirlenmesine,

c) Menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakların teminat olarak alınmasının öngörülmesi halinde, teminat tesisine ilişkin koşulların belirlenmesine,

ç) Menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakların devir alınmasının öngörülmesi halinde, devir koşullarının; menkul ve gayrimenkullerde mülkiyet durumu ve üzerindeki takyidatlar, hak ve alacaklarda ise teminatlar ile borçlusunun ödeme gücü gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmesine,

d) Anlaşma koşulları çerçevesinde kaynağın kullanıldığı veya zarar doğuran işlemin gerçekleştiği veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek tarih ve para birimi esas alınmak suretiyle borç kalemlerinin konsolide edilmesine,

e) ve sair hususlara

karar verilebilir.”

MADDE 36  Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “Kurul” ibaresi “Fon Kurulu”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37  Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Fon alacaklarının tahsili amacıyla borçtan sorumlu olan veya olmayan kişilerle anlaşma yapılması, anlaşmaya konu edilen alacaklar protokole taraf olmayan ancak borçtan aslen veya fer’an sorumlu olan borçlular yönünden borcun nakli, imhali, yenilendiği, ertelendiği veya üçüncü kişi lehine işlem sonucunu doğurmaz.”

“(6) Anlaşmada; alacak hakkı saklı tutulmak kaydıyla 6102 sayılı Kanun ile 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılıÇek Kanununda yer alan talep ve haklarla ve 2004 sayılı Kanun gereğince açılmış ceza davalarından, icra ve inkar tazminatından vazgeçilmesi hususları düzenlenebilir.

(7) Anlaşma, diğer alacaklılarla birlikte de akdedilebilir. Gerek bu halde, gerekse Fonun tek başına anlaşma yaptığı hallerde, alacağın tahsili bakımından yarar görülmesi halinde; muhafaza tedbirlerinin kaldırılması, haciz, rehin ve ipoteklerin fekki, temellük edilen hak ve alacakların temliki, temliklere istinaden tahsil olunan meblağların kısmen veya tamamen iadesi, teminatların derece ve sıralarının değiştirilmesine muvafakat edilmesi veya serbest bırakılması,tahsilatların iadesi, mevcut veya yeni tesis edilecek teminatlar üzerinde kısmen veya tamamen bir veya birkaç alacaklıyaöncelik tanınması, 5411 sayılı Kanunun Fona tanıdığı ayrıcalık ve önceliklerden feragat edilmesi, diğer alacaklılara karşıaçılan takip, şikayet, dava ve itirazlardan vazgeçilmesi, tahsilatların borca mahsup sırası ve şekli ile Fon alacağının tahsili ve teminatlarla ilgili sair hususlar anlaşma ile belirlenebilir.”

MADDE 38  Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 47  (1) Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin yetkilerin kullanılması aşağıda isimleri ve görev tanımları belirtilen komisyonlar aracılığı ile yerine getirilir. Komisyonların yapısı, görev ve yetkileri, yetkilerine ilişkin limitler ile diğer çalışma usul ve esasları Fon Kurulu tarafından belirlenir. Komisyonlar şunlardır:

a) Alacak Değerlendirme Komisyonları; Fon alacaklarına  ilişkin peşin ödeme veya geri ödeme sözleşmesi yaparak sulh olma, alacağa mahsuben gayrimenkul ve hisse senedi, devlet tahvili, hazine bonosu gibi menkul kıymet alımları hariç menkul malların alınması, ipotek fekki veya hacizlerin kaldırılması, ilave teminat alınması, aciz vesikasına/aciz fişine bağlanmış alacakların takip edilmemesi ile bu kapsamdaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi ile görevlidir.

b) Hukuki Değerlendirme ve İcrai Satış Komisyonları; Dava ve takipten vazgeçilmesi icrai satışlara iştirak, bilirkişi raporlarına karşı beyanda bulunma, kanun yollarına müracaat edilmemesi, sıra cetveli ve derece kararlarına itirazda bulunma ile bu kapsamdaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi ile görevlidir.

c) Takip Değerlendirme Komisyonları; Fon Kuruluna veya Fon Kurulunun yetki devri yaptığı hallerde devredilen makamın onayına sunmak üzere 2004 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil işlemleri yürütülen ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesine karar verilecek dosyaların tespitini yapmakla görevlidir.

(2) Fon Kurulu gerekli hallerde yukarıda belirtilen Komisyonlar dışında Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin yetkilerin kullanılmasına yönelik Komisyonlar oluşturmaya yetkilidir.”

MADDE 39 Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Grup Koordinatörleri

MADDE 48  (1) Daire Başkanına başkanlığa ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Başkanın Oluru ile görevlendirilen Grup Koordinatörlerinin yetki ve görev alanı Daire Başkanı tarafından belirlenir.”

MADDE 40  Aynı Yönetmeliğin ek madde 1 in beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Fon tarafından 5411 sayılı Kanun ve mülga Bankalar Kanunları hükümlerine göre yapılan veya yapılmışolan satışlarda, satış şartnamesi veya eklerinde belirtilen süre içinde tahliye taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde de bu madde hükümleri uygulanır. Fonun, taahhüt ihlali sebebiyle alıcıdan tazminat isteme hakkı saklıdır.”

“(7) Herhangi bir nedenle Fonun mülkiyetine geçen veya Fon mülkiyetinde iken satışı yapılan gayrimenkullerin tahliyesine ilişkin işlemler, Teşkilat Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi kapsamında İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, haczedilerek üçüncü kişilere satışı yapılan gayrimenkullerin tahliyesine ilişkin işlemler ise Teşkilat Yönetmeliğinin 20 nci maddesi kapsamında II.Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.”

MADDE 41  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 42  Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/1/2007

26396

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/11/2008

27062

2-

31/3/2009

27186

3-

14/1/2012

28173