KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Yönetmeliği
Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Yönetmeliği

 

 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:


TARIM SİGORTALARI HAVUZU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teknik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüzel kişiliği haiz” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurul, devlet destekli tarım sigortaları sisteminin etkin biçimde çalışmasını teminen, Şirketin organizasyon ve insan kaynakları yapısında gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasını talep edebilir.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Şirketin, harcamalarında ve istihdam politikalarında, tasarrufa riayet edilmesi esastır. Şirket, her altı ayda bir Kurula ayrıntılı harcama raporu sunar. Hangi harcamaların Şirket ve Havuz tarafından yapılacağı hususu, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket ve Havuz arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Havuz kaynakları Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Reasürans

MADDE 21  (1) Havuz, üstlenilen risklerin transferi amacıyla ulusal ve uluslararası sigortacılık piyasası, sermaye piyasası ve benzeri piyasalardan koruma temin edebilir.”

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmişve  beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Sigorta şirketleri, tarım sigortası sözleşmelerini Havuz adına ve Havuz tarafından belirlenen standart poliçeler üzerinden yapar ve prim ile riskin tamamını Havuza devreder.

(4) Kanun kapsamındaki tarım sigortası teminatları münhasıran Havuz tarafından verilir. Bu teminatlar risk yönetimi açısından şartların gerekli kılması ve Kurul tarafından uygun görülmesi halinde sigorta şirketleri ile müştereken de verilebilir.”

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Su ürünleri sigortalarının risk incelemeleri, su ürünleri mühendisi, su ürünleri bölümü mezunu ziraat mühendisleri, balıkçılık teknoloji mühendisi ve veteriner hekimler; hasar tespitleri ise veteriner hekimle birlikte suürünleri mühendisi, su ürünleri bölümü mezunu ziraat mühendisleri, balıkçılık teknoloji mühendislerinden birisi tarafından yapılır.”

MADDE 8  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9  Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/5/2006

26172

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/9/2006

26297

2-

24/1/2008

26766

3-

3/4/2012

28253