KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Ticaret Odasına kayıtlı olan işletmeler bilanço usulüne göre defter tutmak zorunda mıdır? İşletme defteri tutabilirler mi?

Değerli Üyemiz,

Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca, tacir olanlar bilanço usulüne göre defter tutmakla yükümlüdür. Kanun'da yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterlerin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirleneceği hükmü yer almıştır.

Yeni T.T.K. uyarınca, tacir ile esnaf arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Kararnamede belirlenecektir. Yeni Kararname çıkarılana kadar 2007 tarihli, 2007/12362 sayılı Bakanlar Kurulu kararındaki kıstaslar esas alınacaktır. Bu kararın 1. maddesine göre; "213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177’nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanlar" esnaf sayılır.

Ticaret odasına kayıtlı esnaf statüsünde olan işletmeler işletme defteri tutmak zorundadır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi