KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Tüketiciye 14 günlük cayma hakkı müjdesi..!
div style="display:none"abo...
Yeni Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacak.
Tüketiciye 14 günlük cayma hakkı müjdesi..!

Bu çerçevede tüketiciden, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir bedel talep edilemeyecek.

Bu bedeller dışında kalan ve tüketiciden tahsil edilen her türlü ücret, tüketicinin anapara ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediği tarihten itibaren 7 gün içinde tüketiciye iade edilecek.

Bileşik faize son

Tüketicilere, kredilere ilişkin sağlıklı ön bilgilendirme açısından da önemli düzenlemeler getirildi. Kredi veren, temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi sözleşmelerine dayanılarak yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanamayacağına ilişkin bilgiyi tüketiciye vermekle yükümlü olacak.

Gecikme faizi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınacak ve bu sürenin hiçbir şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemeyecek.

Kredi ödenmesinde gecikme olması durumunda, gecikme faizi son ödeme tarihinden başlamak üzere hesaplanacak ve kredilerde, kredi veren tarafından anapara ve faiz ayrı olarak izlenecek. Geri ödemede gecikme olması durumunda sadece anapara üzerinden gecikme faizi uygulanacak.

Tüketici kredisi sözleşmelerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacak ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacak.

Kaynak; Milliyet