KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Türk Ticaret Kanunu'na Göre 2014 yılı İdari Para Cezaları

Ceza Gerektiren Fiil

Tutar

Tescil ve Kayıt İçin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak (38/1)

2.240 TL

Tacirin, Ticari İşletmesine İlişkin İşlemleri, Ticaret Unvanıyla Yapmaması Ve İşletmesiyle İlgili Senetlerle Diğer Belgeleri Bu Unvan Altında İmzalamaması (39/1)

2.240 TL

Tescil Edilen Ticaret Unvanının, Ticari İşletmenin Görülebilecek Bir Yerine Okunaklı Bir Şekilde Yazılmaması (39/2)

 2.240 TL

Ticari Mektuplarda ve Ticari Defterlerin Dayanağını Oluşturan Belgelerde Ticaret Unvanının, İşletmenin Merkezinin, Ticaret Sicil Numarasının Ve Şirket İnternet Sitesi Oluşturma Yükümlülüğüne Tabi İse İnternet Sitesi Adresinin Gösterilmemesi (39/2)

2.240 TL

Belgelerde Gösterilecek Bilgilerin İnternet Sitesinde Yayınlanmaması (39/2)

2.240 TL

Tacirin, Ticari İşletmenin Açıldığı Günden İtibaren Onbeş Gün İçinde, Ticari İşletmesini ve Seçtiği Ticaret Unvanını Tescil Ve İlan Ettirmemesi (40/1)

2.240 TL

Tacirin Kullanacağı Ticaret Unvanını ve Bunun Altına Atacağı İmzayı Notere Onaylattırdıktan Sonra Sicil Müdürlüğüne Vermemesi (40/2)

2.240 TL

Merkezi Türkiye’de Bulunan Ticari İşletmelerin Şubelerinin Ticaret Siciline Tescil Ve İlan Ettirilmemesi (40/3)

2.240 TL

Merkezleri Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Türkiye’deki Şubelerinin Tescil Ettirilmemesi, Bu Şubeler İçin Yerleşim Yeri Türkiye’de Bulunan Tam Yetkili Bir Ticari Mümessil Atanmaması (40/4)

2.240 TL

Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanındaki Adının Ve Soyadının Kısaltılarak Yazılması (41)

2.240 TL

Kollektif Şirketin Ticaret Unvanında, Bütün Ortakların veya Ortaklardan En Az Birinin Adı ve Soyadıyla Şirketin ve Türünü Gösterecek Bir İbareye Yer Verilmemesi (42/1)

2.240 TL

Adi veya Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanlarında, Komandite Ortaklardan En Az Birinin Adının Ve Soyadının, Şirketin ve Türünün Gösterilmemesi, Bu Şirketlerin Ticaret Unvanlarında Komanditer Ortakların Adları ve Soyadlarına Yer Verilmesi (42/2)

2.240 TL

Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketlerin, Ticaret Unvanlarında İşletme Konusunun Gösterilmemesi, Ticaret Unvanlarında, “Anonim Şirket”, “Limited Şirket” Ve “Kooperatif” Kelimelerinin Bulunmaması, Bu Şirketlerin Ticaret Unvanında, Gerçek Bir Kişinin Adı Veya Soyadı Yer Aldığı Takdirde, Şirket Türünü Gösteren İbarelerin, Baş Harflerle Veya Başka Bir Şekilde Kısaltma Yapılarak Yazılması (43)

 2.240 TL

Ticari İşletmeye Sahip Olan Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanlarında Adlarının Bulunmaması, Donatma İştirakinin Ticaret Unvanında, Ortak Donatanlardan En Az Birinin Adı ve Soyadının Veya Deniz Ticaretinde Kullanılan Geminin Adının Yer Almaması, Ticaret Unvanındaki Soyadların ve Geminin Adının Kısaltılması, Ticaret Unvanında Donatma İştirakinin Belirtilmemesi (44)

2.240 TL

Bir Ticaret Unvanına Türkiye’nin Herhangi Bir Sicil Dairesinde Daha Önce Tescil Edilmiş Bulunan Diğer Bir Unvandan Ayırt Edilmesi İçin Gerekli Olduğu Takdirde, Ek Yapılmaması (45)

2.240 TL

Her Şubenin, Kendi Merkezinin Ticaret Unvanını, Şube Olduğunu Belirterek Kullanmaması, (48)

2.240 TL

Merkezi Yabancı Ülkede Bulunan Bir İşletmenin Türkiye’deki Şubesinin Ticaret Unvanında, Merkezin Ve Şubenin Bulunduğu Yerlerin ve Şube Olduğunun Gösterilmemesi (48)

 2.240 TL

İşletme Adının Tescil ve İlan Ettirilmemesi (53)

2.240 TL

Ticari İşlemleriyle Malvarlığı Durumunu Kanuna Göre Açıkça Görülebilir Bir Şekilde Ortaya Koymamak (562/1-A,64/1)

4.481 TL

Defterlerin Üçüncü Kişi Uzmanlara, Makul Bir Süre İçinde Yapacakları İncelemede İşletmenin Faaliyetleri ve Finansal Durumu Hakkında Fikir Verebilecek Şekilde Tutulmaması(562/1-A,64/1)

 4.481 TL

 İşletme Faaliyetlerinin Oluşumunun ve Gelişmesinin Defterlerden İzlenememesi (562/1-A,64/1)

 4.481 TL

Tacirin, İşletmesiyle İlgili Olarak Gönderilmiş Bulunan Her Türlü Belgenin, Kopyasını, Yazılı, Görsel Veya Elektronik Ortamda Saklamaması (562/1-B, 64/2)

 4.481 TL

Ticari Defterlerin Açılış veya Kapanış Onaylarının Yaptırılmaması

4.481 TL

Defterlerin Türkçe Tutulmaması

4.481 TL

Kısaltmaların Kullanılması Halinde Bunların Anlamlarının Açıkça Belirtilmemesi

 4.481 TL

Bir Yazımın veya Kaydın, Önceki İçeriği Belirlenemeyecek Şekilde Çizilmesi ve Değiştirilmesi

4.481 TL

Defterlerin ve Diğer Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması Durumunda, Bu Bilgilerin Her Zaman Kolaylıkla Okunmasının Temin Edilmemiş Olması

 4.481 TL

Kayıt Sırasında mı, Yoksa Daha Sonra mı Yapıldığı Anlaşılmayan Değiştirmelerin Yapılması

4.481 TL

Defterlere Yazımların ve Diğer Gerekli Kayıtların Eksiksiz Doğru, Zamanında ve Düzenli Olarak Yapılmaması

 4.481 TL

Kanun’da Belirtilen Usule Uygun Envanter Çıkarılmaması (562/1-E, 66)  

 4.481 TL

Elektronik Ortamda Saklanan Belgelerin İbraz Edilememesi (562/1-F, 86)

 4.481 TL

Defterlerin Muhasebe Standartlarına Göre Tutulmaması, Finansal Tabloların Bu Standartlara Göre Düzenlenmemesi (562/2,88)

4.481 TL