KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Türk Ticaret Kanununa Göre Hapis ve Adli Cezaları

 Ceza Gerektiren Fiiller

Ceza

Tacirin Ticaret Unvanına, Kimliği, İşletmesinin Genişliği, Önemi ve Finansal Durumu Hakkında, Üçüncü Kişilerde Yanlış Bir Görüşün Oluşmasına Sebep Olacak Nitelikte, Gerçeğe ve Kamu Düzenine Aykırı Olarak Ekler Yapması (46/1).

3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis veya Adli Para Cezası

Tek Başlarına Ticaret Yapan Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanlarına Bir Şirketin Var Olduğu İzlenimini Uyandıracak Şekilde Ek Yapmaları (46/2)

3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis veya Adli Para Cezası

“Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” Kelimelerinin Bir Ticaret Unvanına Bakanlar Kurulu Kararı Olmaksızın Ek Yapılması (46/3).

3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis veya Adli Para Cezası

Ticaret Unvanının, İşletmeden Ayrı Olarak Başkasına Devredilmesi (49).

3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis veya Adli Para Cezası

Kurucular Tarafından Düzenlenen Beyanın Doğru ve Eksiksiz Düzenlenmemesi (562/5-A, 349)

300 Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası

Ticari Sırların İzinsiz Kullanılması veya Açıklanması (562/7, 527)

1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis ve 5.000 Güne Kadar Adli Para Cezası

Sermaye Tamamıyla Taahhüt Olunmamış veya Karşılığı Kanun veya Esas Sözleşme Hükümleri Gereğince Ödenmemişken, Taahhüt Edilmiş veya Ödenmiş Gibi Göstermek (562/9, 550)

3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis veya Adli Para Cezası.

Halktan İzinsiz Para Toplamak  (562/11, 552)

6 Aydan 2 Yıla Kadar

Hapis Cezası