KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Türkiye’de kesintisiz bir yıldan fazla bir süredir ikamet tezkeresi ile ikamet eden ve başka hiçbir ülkede ikametgahı ve sosyal güvencesi bulunmayan Alman uyruklu bir kişinin, Almanya’da bulunan bir şirketten elde ettiği ücret geliri bulunmakta. Ücret geliri elde etme nedeni; Almanya’daki merkez şirketin Türkiye ve bazı Ortadoğu Ülkelerinde bağlı ortaklıkları bulunan şirketlere danışmanlık yapmak. Almanya’daki merkez şirket Türkiye’deki bağlı ortaklığına danışmanlık bedeli adı altında fatura kesiyor. Tek işverenden alınan ücret kapsamında değerlendirmeden, Almanya vergi kanunları bir kişiye ücret ve diğer gelirleriyle ilgili yaptığı ödemelerden, başka ülkede çalışması durumunda ilgili ülkede gelir beyan etmesine izin veriyor ve ödemenin tamamına kesinti uygulamayabiliyor. Yabancı uyruklu kişi elde etmiş olduğu ücret gelirinin 1/3’ünü Almanya’da, 1/3’ünü Türkiye’de, 1/3’ünü de Dubai’de vergilemek istiyor. Biz 2012 yılı gelir vergisi beyannamesinde matrahın tamamını alıp, diğer ülkelerde ödenen vergileri indirim konusu mu yapmalıyız, yoksa 1/3 ücret gelirini matrah yapıp bunun üzerinden mi vergi hesaplamalıyız. Ayrıca bu beyanname için dikkat edilmesi gerekenler ya da konunun tamamı için genel değerlendirmeniz nasıldır?

Değerli üyemiz,

Ücretler esas olarak brüt ücretten belli indirim ve istisnalar uygulandıktan sonra, safi tutar üzerinden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’ncü maddesinde yer alan tarifeye göre işveren tarafından tevkif edilmek suretiyle vergilendirilir.

Bazı hallerde ise, elde edilen ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi zorunludur. Bu durumda, ücret geliri elde edenler izleyen yılın Mart ayı içinde beyanname vermek ve ücret gelirlerini beyannamede göstermek zorundadırlar. Yıllık beyanname ile beyan edilmesi gereken ücret gelirleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

• Birden fazla işverenden elde edilen ve belli bir tutarı aşan ücretler

• Yabancı bir ülkedeki işverenlerce, Türkiye’de yerleşik şahıslara yapılan belli ücret ödemeleri

• Büyükelçilikler, konsolosluklar gibi yabancı ülke temsilciliklerinde çalışanların ücretleri (Ancak, Karşılıklı olmak kaydıyla bu ücretler gelir vergisinden istisnadır.)

• Fazla ödendiği için geri alınmış sigorta primleri

Yukarıda açıklandığı üzere, yabancı ülkedeki işverence, Türkiye’de yerleşik şahıslara yapılan ücret ödemeleri yıllık beyanname verilmek suretiyle vergilendirilmeye tabi olmakla birlikte, yapılan ücret ödemelerinin;

-dar mükellef işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanması,

-ödemenin döviz olarak yapılması ve

-Türkiye’de gider veya maliyet yazılmaması kaydıyla,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23’ncü maddesinin 14’üncü bendi doğrultusunda, Türkiye’de vergiye tabi olmayacaktır. Ücret ödemeleri yukarıdaki şartları taşımıyorsa, elde edilen ücret gelirleri takip eden yılın Mart ayında beyan edilmelidir. Ancak, ücretin ödendiği ülke ile Türkiye arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu ücret ödemeleri üzerinden Türkiye'de tevkifat yapılması mümkün olmadığından ücretin bir veya birden fazla işverenden alınıp alınmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan işverenin, Türkiye’de verilen danışmanlık hizmeti dolayısıyla, bahsi geçen Alman uyruklu kişiye ödemiş olduğu ücretin, yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Türkiye dışındaki ülkelerde (örneğin Dubai) bulunan firmalara verilen danışmanlık hizmeti dolayısıyla, Alman uyruklu kişiye ödemiş olduğu ücret ise, yukarıda sayılan şartları taşıması halinde vergiye tabi olmayacaktır. Bu şartlardan herhangi biri ihlal edilmiş ise ücret gelirlerinin beyan edilip edilmeyeceği hususunda  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerine bakmak gerekecektir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi