KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik

 

1 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29136

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK

YÜRÜTÜLMESİ STANDARDI (BDS 200) HAKKINDA

TEBLİĞ - TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ (NO: 2)NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 1)

MADDE 1 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200) Hakkında Tebliğ-Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2)nin ekinde yer alan Standardın 1 inci dipnotu, dipnot sıralaması muhafaza edilmek suretiyle Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2 Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.