KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3)
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik

 

1 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29136

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ

DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN

ÇALIŞMALARI DÂHİL) (BDS 600) HAKKINDA

TEBLİĞ - TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ (NO: 27)DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 3)

MADDE 1 20/2/2014 tarihli ve 28919 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ-Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 27)nin ekinde yer alan Standardın 22 nci dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

22SBDS 2400, Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi

MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Standardın 23 üncü dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

23SBDS 2410, Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi

MADDE 3 Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.