KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4)
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik

 

1 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29136

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN, İŞLETMENİN YILLIK FİNANSAL

TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YÜRÜTEN DENETÇİ

TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ (SBDS 2410)

HAKKINDA TEBLİĞ - TÜRKİYE DENETİM

STANDARTLARI TEBLİĞİ (NO: 38)NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (SIRA NO: 4)

MADDE 1 10/7/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ-Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 38)nin ekinde yer alan Standardın 3 nolu paragrafındaki SBDS 2400 Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimine ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SBDS 2400 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimine

MADDE 2 Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.