KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfına yapılan bağışlar kurumlar vergisi matrahından indirilebilir mi? İndirilebilirse güncel kanun ya da tebliğ maddesiyle açıklayabilir misiniz? Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, bağış ve yardımlar konusu Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ise 10. maddesinde “Diğer İndirimler” başlığı altında hükme alınarak, Gelir ve Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından yapılabilecek indirimler açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde; genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için %10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği, anılan maddenin son fıkrasında da, bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonunca tespit edilecek değerinin esas alınacağı belirtilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmının kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği, (2) numaralı fıkrasında ise bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların o yıla ait kazançlarının % 5'ine kadar olan kısmının, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde yıllık beyanname üzerinde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilmektedir.

Ancak, yapılan bağış ve yardımların doğrudan doğruya kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün olmadığından, bu tutarların ticari bilanço karının tespitinde gider olarak dikkate alınmış olması halinde, ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen giderler içinde gösterilmeleri gerekmektedir.

Bağış ve yardımın yapıldığı dönemde faaliyetin zararla sonuçlanması veya kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen kısmının daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilmesi veya zarar olarak devredilmesi mümkün değildir.

Bağış ve yardımın ayni olarak yapılması ve işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemeleri gerekmekte olup, düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili vakıf tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması bağışın belgelendirilmesi için yeterlidir.

Diğer taraftan, 7/8/2003 tarih ve 25192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un 20’nci maddesinde, "Gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabilir. Bunların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar, usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” denmektedir.

Bu yetkiye dayanarak, 03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ ile vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği yükümlülükler ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Bağışın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususu, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfının ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak müracaat yapıp yapmadığı, gerekli şartları taşıyıp taşımadığı ve dolayısıyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan olup olmadığına bağılıdır.

Bakanlar Kurulu’nun 07/12/1989 tarih ve 89/14827 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfına vergi muafiyeti tanınmıştır. (Bkz: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=406)

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfına yapılan bağışların, o yıla ait kazançlarının % 5'ine kadar olan kısmını, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu ve 5520 sayılı Kurumlar vergisi Kanununun 10 uncu maddeleri uyarınca gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde yıllık beyanname üzerinde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu mükelleflerin stoklarından çekerek ayni olarak bağışladıkları değerler için fatura düzenlemeleri ve düzenleyecekleri faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak Vakıf yetkililerine imzalattırmaları gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.