KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Uzun süre sigortalı olaraka çalışmayan kadın işçi tekrar girişi yapıldıgında SGK tarafından %80 lik bir indirm söz konusu mudur? Eger bu indirim varsa biz bu işçinin SGK'ya giriş işlemlerinde hangi kodu seçecegiz? Nasıl bir işlem yapmamız gerekecek? Teşekkürler.

Değerli Üyemiz,

6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanma Şartları ve Süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;
a)
1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,
b) 18 yaşından büyük olması,
c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
ç) Fiilen çalışması,

İşyeri yönünden;
a) Özel sektör işverenlerine ait olması,
b) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
c) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
d) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,
e) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmes,

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen şartlar 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması için gerekli genel şartlar olup, sigortalının;

a) İşe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirip bitirmediği,Türkiye iş kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işealındığı işyerinde mesleki yeterlik veya mesleki ve teknik öğretim ya da işkur kursbelgesinde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

 b)Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,

hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan girişlerde, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle;

1) Altı aylık süre içinde Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup olmadığı,

2) Türkiye İŞ Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,

3) 18 yaşından büyük olup olmadığı,

4) 29 yaşından (erkek olması halinde) büyük olup olmadığı,

5) Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği,

6) Türkiye İŞ Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirip bitirmediği,

hususu sistem tarafından kontrol edileceği gibi, işverenlerce beyan edilen bilgilere göre destekten yararlanılacak olan süre de yine sistem tarafından belirlenecektir. 

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.