KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Vergi Tevkifatında Gelir Vergisi üzerinden mahsup edilen kısımdan sonra mahsubu yapılan miktar gelir vergisinden fazlaysa kalan tutarın iade ve ya red işlemi İdarenin mükellefe tebliğinden itibaren 1 yıl mı ? Yoksa elektronik ortamda beyanname verildiği için zaten ne kadar mahsup yapıldığı bilindiği ve iade tutarı da belli olduğu için, İdarenin ayrıca mükellefe tebliğine gerek kalmadan, Gelir Vergisi Beyannamesinin verildiği tarihten itibaren 1 yıllık süre başlamakta mıdır?

Değerli üyemiz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 121’nci maddesinde, yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan kesinti yoluyla alınan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği, mahsubu yapılan miktarın gelir vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunacağı hüküm altına alınmış ve iade koşullarını belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilmiştir.

Benzer hüküm, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 34’ncü maddesinde de yer almaktadır. Maliye Bakanlığı’nın bu yetkisine istinaden yayımlanan 252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesine ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca, 79 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde yine tevkif suretiyle ödenen vergilerin mahsup ve iadesinde aranılan belgeler hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Gerek 252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde gerekse 79 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde de, mahsubu yapılan miktarın gelir/kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunacağı belirtilmiştir. Bu açıklamalara rağmen, uygulamada vergi idaresi tarafından bir yıllık sürenin başlangıcı olarak, mükellefler tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ve tahakkuk fişinin alındığı tarih kabul edilmekte, vergi dairesi bildiriminin ise tahakkuk fişi ile mükellefe yapılmış olduğu ileri sürülmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi