KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Vergi Türleri ve Vergi Kodları

Vergi Kodu

Vergi Adı

0001

Yıllık Gelir Vergisi

0002

Zirai Kazanç Gelir Vergisi

0003

Gelir Vergisi S. (Muhtasar)

0004

Gelir Götürü Ticari Kazanç

0005

Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı

0006

Gelir Götürü Ücret

0007

Dağıtılmayan Kar Stopajı

0010

Kurumlar Vergisi

0011

Kurumlar Vergisi Stopajı (KVKM 24)

0012

Gelir Vergisi (GMSİ)

0014

Basit Usulde Ticari Kazanç

0015

Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi

0017

Götürü Usulde Katma Değer Vergisi

0020

MEP İştirakçisi Kurumlar Vergisi

0021

Banka Muameleleri Vergisi

0022

Sigorta Muameleleri Vergisi

0027

Gelir Vergisi Geçici Vergi

0032

Gelir Geçici Vergi

0033

Kurum Geçici Vergi

0040

Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)

0046

Akaryakıt Tüketim Vergisi

0048

Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi

0049

Her Türlü İspirtolar ve Füzel Yağından Alınan Ek Vergi

0050

Kurumlar V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi

0051

Diğer Ücretler

0053

Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi

0056

Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi

0057

Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi

0060

Mülga Maden Fonu

0061

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi

0062

Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu

0067

G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan

0071

Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0073

Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0074

Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0075

Alkollü İçeceklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0076

Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0077

Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0091

Tütün Mamullerine İlişkin Ek Vergi

0092

Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi

0093

Sair Şarap ve Biralara İlişkin Ek Vergi

0094

Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden Alınan Ek Vergi

1013

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi

1018

Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi

1020

Fon Payı

1026

5254 S.K. Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hz. Al. Dön. Ait Faiz

1027

2004/5682 Sayılı BKK İle Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Dön. Ait Faiz

1028

5335 Sayılı Kanuna Göre Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna Ait Faiz

1030

Pişmanlık Zammı

1037

Trafik Muayenesi Para Cezaları

1042

E.Katkı Payı

1043

Özel İşlem Vergisi

1046

Tevkifattan Alınan Damga Vergisi

1047

Damga Vergisi

1048

5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi

1050

Vergi Barışı Tefe Tutarı

1051

Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı

1052

5335 S.K. Göre Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Ait Geç Ödeme Zammı

1053

5736 Sayılı Kanun Uyarınca Geç Ödeme Zammı

1055

Düşük Olan Değerleme Tutarı

1067

Vergi Yargı Harçları

1084

Gecikme Faizi

1085

Para Cezası Faizi

1086

Gecikme Zammı

1087

Erken Ödeme İndirimi

1088

Peşin Ödeme İndirimi

1089

Alınan Diğer Faizler

1090

Kanuni Faiz

1091

5736 Sayılı Kanun Uyarınca Alınan Faiz

1092

Hesaplanan Faiz

1095

Savunma Sanayi Destekleme Fonu

1096

Konut Fonu

3024

Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi

3061

Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)

3073

Usulsüzlük Cezası

3074

Özel Usulsüzlük Cezası

3076

Kusur Cezası

3077

Ağır Kusur Cezası

3078

Kaçakçılık Cezası

3080

Vergi Ziyaı Cezası

3099

Vuk 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz

4001

Ek Gelir Vergisi

4003

Ek Ücret Gelir Vergisi

4004

Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi

4005

Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi

4006

Faiz Vergisi

4007

Ek Emlak Vergisi

4008

Gelir Dahili Tevkifat

4010

Ek Kurumlar Vergisi

4011

Kurumlar Vergisi Ar-Ge Harcamaları

4012

Kurum Dahili Tevkifat

4014

Münferit Gelir Ekonomik Denge V.

4016

Ücretlerden Alınacak E.D.V.

4021

4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi

4030

G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat

4034

Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi

4035

4837 S.K Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

4036

4962 S. Taşıt Vergisi

4037

Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı

4040

Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri

4041

Gelir ve Kurum Ekonomik Denge Vergisi

4042

5035 RTÜK Eğitime Katkı Payı

4043

Götürü Ekonomik Denge Vergisi

4044

Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi

4046

Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı

4047

Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi

4048

Şans Oyunları Vergisi

4049

5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı

4050

Tekel Safi Hasılat

4060

Tecilli Alacaklardan Tahsilat

4061

İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi

4063

Noter Harçları

4070

G.V.K. Geçici 70. Md Kapsamında Muhtasar V.

4072

Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)

4073

Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)

4074

Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)

4077

Münferit Kurum E. D. V.

4078

Net Aktif Vergisi

4079

Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyasından Alınan Vergi

4080

Özel İletişim Vergisi

4081

5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi

4101

Vergi Barışı Matrah Artırımı Yıllık Gelir Vergisi

4103

Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi S. (Muhtasar)

4107

Vergi Barışı Matrah Artırımı Dağıtılmayan Kar Stopajı

4110

Vergi Barışı Matrah Artırımı Kurumlar Vergisi

4112

Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi (GMSİ)

4114

Vergi Barışı Matrah Artırımı Basit Usulde Ticari Kazanç

4115

Vergi Barışı Matrah Artırımı Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi

4121

Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/Ab

4122

Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/C

4123

Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde/6 MTV

4124

Vergi Barışı Kesinleşmeyen Kamu Alacakları 3. Madde

4125

Vergi Barışı İnceleme Ve Tarhiyat 5.Madde

4126

Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Ab

4127

Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Diğer Hükümler

4128

Vergi Barışı Ecrimisil 15.Madde

4130

Vergi Barışı Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı

4140

6183 B/4 Tahsilat Genel Tebliği Tahsilatı

5015

E-Beyanname B Formu

5030

G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat Ek2 Ek3

5569

5569 Sayılı Kanun Uyarınca KOBİ Tecilli Tahsilat

9000

İdari Para Cezası (4703 S.K.)

9001

Emaneten Yapılan Tahsilat

9002

Nüfus Para Cezası

9003

Seçim Para Cezası

9004

Askerlik Para Cezası

9005

Adli Mahkeme Para Cezası

9006

1475 Sayılı İç Kanununa Bağlı Para Cezası

9007

3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası

9008

Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası

9009

Turizm Para Cezası

9010

Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası

9011

Çevre Kirliliği Para Cezası

9012

Esnaf S.Harç

9013

Gümrük Vergisi

9014

Yurt Dışı Çıkış Harcı

9015

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

9016

Bilirkişi Ücreti

9017

Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı

9018

Yıllık Tonaj Harcı

9019

Elektrik Piyasası Kanunu Para Cezası

9020

Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar

9021

4961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi

9022

Kur Farkı Hesabı

9023

Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı

9024

Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı

9025

İhracatta Vergi İadesi Hesabı

9026

Geliştirme ve Destekleme Fonu Hesabı

9027

Çalışma İzin Harcı

9028

Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı

9029

Diploma Harcı

9030

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

9031

Veraset Ve İntikal Vergisi

9032

Ek Taşıt Alım Vergisi

9033

TADPK İdari Para Cezası

9034

Motorlu Taşıtlar Vergisi

9035

Taşıt Alım Vergisi

9036

Yiyecek Bedelleri

9037

Teminat O. Yapılan Ths.

9038

İadelerden Alacaklılar

9039

Hesap Kart Ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar

9040

Mera Fonu

9041

Mera Fonu Para Cezası

9042

Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri

9043

Mülga Yatırım Teşvik Fonu

9044

4961 S.K. Geçici 2. Mad. 3.Fıkrasına Göre Tahsilat

9045

Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk

9046

Özel Hesap Gelirleri

9047

Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi

9048

5035 Sayılı Kanuna Göre Harç

9049

4749 Kamu Finans Borç Yön. Düzen. Hak. Kanun Hazine Alacakları

9050

Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası

9051

Dış Seyahat Harcamaları Vergisi

9052

Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri

9053

Ecrimisil Gelirleri

9054

Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri

9055

Taşınır Mallar Satış Gelirleri

9056

Doğalgaz Piyasası Kanunu Para Cezası

9057

Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri

9058

Petrolden Devlet Hakkı

9059

Ticaret Sicil Harcı

9060

Madenlerden Devlet Hakkı

9061

Oyun Kağıdı Gelirleri

9062

Tapu Harçları

9063

Yeniden İnşa Olunacak Bina ve Sair Tesisleri Tescil Harcı

9064

Pasaport ve Konsolosluk Harçları

9065

Trafik Harçları

9066

Yargı Harçları

9067

İthal Ve İmal Ruhsat Ve Temdit Ücreti

9068

Gemi Ve Liman Harçları

9069

Diğer Harçlar

9070

Değerli Kağıtlar Gelirleri

9071

Tavizlerden Geri Alınanlar

9072

İkrazlardan Geri Alınanlar

9073

Yem Analiz Ücreti

9074

Şeker Fiyat Farkı

9075

Akaryakıt Fiyat Farkı

9076

Başka Muhasebe Birimi Adına Yapılan Tahsilat

9077

Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)

9078

Gübre Deney ve Analiz Ücreti

9079

4961 S.K. Geçici 1. Mad. Göre Para Cezası

9080

Diğer Para Cezaları

9081

Zimmetlere Geçirilen Para ve Değerlerden Borçlular

9082

Fazla ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular

9083

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu

9084

İstihsal Vergisi

9085

Trafik Cezaları

9086

Hesaplanan Gecikme Zammı

9087

Takip Giderleri Karşılığı Alınan

9088

Çıraklık Fonu

9089

2000/2 Sayılı BKK Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar

9090

Çeşitli Gelirler

9091

Petrolden Devlet Hissesi

9092

Yüksek Öğrenim Harç Kredisi

9093

Resmi Arabuluculuk Ücreti

9094

Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk. Edilmemesi Cezası

9095

4961 S.K. Geçici 2. Mad. 1.Fıkraya Göre Tahsilat

9096

4369/15 Suça İştirak Eden Kişiler

9097

Haksız Alınan Vergi İadesi

9098

Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası

9099

Kaldırılan Vergi Artıkları

9101

Şeker Kanunu İdari Para Cezası

9102

Geçiş Ücreti ve İdari Para Cezası

9103