KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Yeni KDV Genel Uygulama Tebliği Kapsamında Dış Ticaret İşlemleri
Öğr.Gör. Yaser Gürsoy
09.05.2014

Yeni KDV Genel Uygulama Tebliği Kapsamında

Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamalarını İlgilendiren Değişiklikler

01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde; Dış Ticaret İşlemlerini ilgilendiren konulara ve KDV uygulamalarına geniş olarak yer verilmiştir. Bu güne kadar bu alanda yayımlanan tebliğ sayısı; 84 Sıra No ’lu  KDV Genel Tebliğindeki esaslarla birlikte 123 tebliğe ulaşılmıştır.

Dış ticaret alanında faaliyet gösteren birçok işletme ve uygulamacılar 123 tebliği tek tek taramak suretiyle çözüm üretmek gibi bir arayış içinde olmuştur. Muhasebe alanında meslek mensupları, mükelleflerine verdikleri müşavirlik hizmetinde azami özeni göstererek, bu tebliğleri, değişimleri sürekli takip etmek ve incelemek zorunda kalmıştır.

Yapılan bu çalışma ile Türkiye de Katma Değer Vergisi (KDV) içinde yar alan kanun maddeleri ve sirküleri ile uyumlu “KDV Genel Uygulama Tebliği” düzenlenmiş olmaktadır. Bu alanda emeği geçen, görüşü ve önerisi bulunan her kesimi tebrik etmek gerekir.

Dış Ticaret İşlemleri, muhasebesi, KDV iadesi, tecili, terkini, nakden ve mahsuben iadesini ilgilendiren aşağıda açıklanan konularda önemli düzenlemelere yer verilmiştir. Daha önce farklı uygulamalara ve değerlendirmelere neden olan işlemler açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir anlam kazanmıştır.

Muhasebe uygulamalarında tercih edilecek belge düzeni, döviz türü, işleme göre esas alınacak tarih, işlemin dönemsellik ilkesine uygunluk kuralları netlik kazanmıştır.

KDV iadesinin mahsuben ve nakden iade talebinde, tecil ve terkin işlemlerinde, aşağıdaki başlıklarını verdiğim uygulamalar için işlemin beyanı, beyan türü, beyan süreci, tecil, terkin ve iade taleplerinde uygulanacak esaslardaki ilkeler açıklanmıştır.    

Dış ticaret alanında açıklamalara yer verilen konu aşağıdaki gibidir;   

- İhracatçı işletmeler için mal ihracatının şekli, teslimi, fiili ihracatın önemi, KDV iade süreci, düzenlenecek belgeler ve belgelerin dönemsel özellikleri, bedelsiz ihracat işlemleri, kur, vade, fiyat farkları, KDV İadesi Risk Analizine uygunluk için mükelleflerin ve muhasebe bölümünde görevli personelin uyması gereken kurallar,

- İthalatçı firmalar için ithalatın özelliğine göre belge düzeni, döviz kurları, ithalat kayıt dönemi, ithalatın maliyet miktarı, vergilerin uygulama işlemi, kur farkı, bedelsiz ithalat işlemleri,  

- İhraç kayıtlı satış yapan imalatçılar, çiftçiler, gıda imalatçılarının tecil, terkin, iade ve mahsup işlemleri, KDV İade sürecinde dikkat edilecek uygulamalar,  KDV İadesi Risk Analizi,

- İhraç kayıtlı alış yapan aracı ihracatçı işletmelerin sorumlulukları, uyması gereken esaslar,

- İhraç kayıtlı satışlarda kur, vade ve fiyat farklarının uygulama esasları,

- İndirimli oranlara tabi işlemlerde ve indirimli oranlara tabi ihraç kayıtlı satış ve alışlar için yapılan düzenlemeler,

- Yurt dışı ve yurt içi tevkifatlı işlemlerde uyulacak esaslar,

- Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B) kapsamında satış yapan yerli işletmelerin belge düzeni, muhasebe uygulaması, tecil, terkin, iade ve mahsup işlemlerinde dikkat edecekleri uygulamalar ve YMM raporları,

- Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B) kapsamında ithalat ve yurt içi alış yapan işletmelerin belge düzeni, ihracat ve diğer işlemlerdeki dikkat edecekleri uygulamalar ve YMM raporları,

- Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında yapılan işlemler ve bu ürünlerin ihracında uyulacak esaslar,

- Geçici İhracat Rejimi Kapsamında işlemler ve vergi uygulamaları için yapılan düzenlemeler, 

- Geçici İthalat Rejimi Kapsamında işlemler ve vergi uygulamaları için yapılan düzenlemeler, 

- Serbest Bölgelere verilen fason hizmetler ve vergi uygulamaları için yapılan düzenlemeler, 

- Serbest Bölgelere verilen diğer hizmetler ve vergi uygulamaları için yapılan düzenlemeler, 

- Serbest Bölgelerden mal çıkışı ve serbest bölgeye mal tesliminde gümrük beyannamesi, serbest bölge işlem formu ve diğer belgelerin muhasebede ve vergi uygulamasındaki önemi,

- Gümrüklü Alanlarda yapılan hizmetler ve verginin getirdiği sorumluluklar,

- Bazı Gümrük Rejimlerinin uygulandığı malların durumu,

- Hizmet ihracatından faydalanan ve bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin ve uyacakları esaslar,

- İhracatta ve İhraç Kayıtlı Satışlarda Geri Gelen Malların durumu ve vergisel boyutu,

- Yurt dışına düzenlen turlarda vergi uygulamaları alanında sorumluluklar,

- Turistik mağazalara verilen hizmetler ve müşteri bulma ve götürme işlemleri,

- Promosyon ürünleri ile numune ve eşantiyon ürünlerin vergisel boyutu,

- Türkiye de İkamet Etmeyen Taşımacılar, Fuar, Sergi ve Panayır katılımcılarına yapılan satışlar,  

- Liman ve Hava Meydanlarına verilen hizmetlerin vergi uygulamaları,

- Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında yapılan taşımacılık hizmetleri,

- Yabancı Sinema Yapımcılarına tanınan istisnalar ve verilen hizmetler,

- Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan satışlar (Bavul Ticareti),

- Yolcu Beraberi Eşya İhracı (Y.B.E.İ)  işlemleri ve Aracı Firmalara Yetki verilmesi,

- İndirimli teminat uygulaması ve uygulamaya katılma esasları,

- Hızlı İade Sistemi ve bu sisteme katılma esasları gibi önemli konuların hepsi tek bir tebliğde toplanmıştır.

Bu işlemlerdeki birçok çözüm bekleyen uygulamalara yer verilmiştir. Çözüm önerileri bekleyen konular için süreç ayrıntıları ile açıklanmıştır.

Muhasebe işlemlerinde, beyanname düzenleme sürecinde, iade, tecil ve terkin işlemlerinde uyulması gereken konulara yer verilmiştir.

Özellikle iade, tecil ve terkin işlemlerinde;

- İade alt ve üst sınırı,
- Vergi İnceleme Raporu istenip istenmeyeceği,
- Y.M.M Raporu ve tasdiki (onayı) aranıp aranmayacağı,
- Teminat gereken ve gerekmeyen işlemler netlik kazanmıştır. 

Bu bağlamda bundan sonraki süreçte işletmelere, dış ticareti ilgilendiren konularda katma değer vergisi uygulamasında yapılan bu değişikliklerin çok yararlı olacağına inanıyorum. İhracatçı işletmelerin ihracat enerjilerini üretim ve pazarlama odaklı olarak harcamaları sağlanacaktır.

Muhasebe uygulamalarında standartların ve muhasebe denetiminin önem kazandığı günümüzde, mali tabloların, vergi uygulamalarının yeknesaklığına büyük ihtiyaç vardır. Bu genel uygulama tebliğinin bu sürece ışık tutmasını ve diğer vergiler içinde bu reformun devamını dilerim.   

Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı