KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Yeni Kurulacak Bağımsız Denetim Şirketlerinin Denetleyebileceği Şirketler
YMM Dr.Hakan Taştan
18.01.2013

26 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde kurulacak olana Bağımsız Denetim Şirketlerinin faaliyet alanlarına ilişkin belirlemeler yapılmıştır.

Yönetmeliğe göre bu şirketler Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak adlandırılmaktadır. Tanımı ise şöyledir: “Kurumca bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilen ortakları YMM ya da SMMM ruhsatını almış meslek mensuplarından oluşan sermaye şirketleridir.”  

Bu şirketler; KGK’dan Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi almak kaydıyla işe başlayabilirler. Bu şirketlerin, ticaret unvanında “bağımsız denetim” ibaresinin bulunmasının yanı sıra faaliyet konusu bağımsız denetim ve 3568 sayılı yasa kapsamında yapılabilecek işler dışındaki konular olamaz.

Sermaye yapısına gelince, ortaklarının tamamının YMM veya SMMM olması gerekmektedir. Ayrıca sermayenin ve oy haklarının %50’sinden fazlasının bağımsız denetçilere ait olması zorunludur.

Bağımsız Denetim şirketlerinin üç kişiden oluşan en az bir denetim ekibi ve yine aynı sayıda yedek denetçiler belirlemesi gerekmektedir. Bu da bir denetim şirketinde, ortak veya çalışan olarak en az 6 bağımsız denetçi olması gerektiğine işaret etmektedir. Denetim ekibindeki bir denetçi ile yedek denetçilerden birinin sorumlu denetçi olması gerekmektedir.

Sorumlu denetçi (Bağımsız denetim kuruluşu tarafından, belirli bir bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesinden sorumlu tutulan ve bu denetime ait raporun bağımsız denetim kuruluşu adına imzalanmasına yetkili kılınan bağımsız denetçi) olabilmek için KAYİK’ler nezdinde yapılacak denetimler için en az iki yıllık, diğer denetimler için en az bir yıllık fiili denetçilik yapılmış olması gerekmektedir.

Bu durumda, 660 sayılı KHK ve devamındaki yönetmelik, sıfırdan başlayan bir meslek tanımı olmayıp daha evvel SPK, BDDK, EPDK düzenlemelerine göre denetim yapan bağımsız denetim şirketleri ve bağımsız denetçilerin devamı niteliğindedir. Bu durumda yeni bağımsız denetim şirketlerinin bu alana girmesi zorlaştırılmaktadır.

Bu kapsamdaki eleştirileri kısmen ortadan kaldırma amaçlı geçici maddelerde getirilen düzenleme yeni kurulacak bağımsız denetim şirketlerinde yani geçici maddelerle bağımsız denetçi olacak kişilerin sorumlu denetçi olmaları halinde diğer denetimler için öngörülen bir yıllık fiili denetçilik yapmış olma şartı kaldırılmıştır.

Ancak KAYİK denetimi için öngörülen iki yıllık fiili denetim yapma şartı devam etmektedir. Bu da demektir ki; sektöre yeni girecek bağımsız denetim şirketlerindeki sorumlu denetçiler, iki yıllık fiili denetçilik yapmamış olmaları halinde, yeni kuracakları bağımsız denetim şirketi ile en az iki yıllık çalışma süresini tamamlamadan KAYİK’ler nezdinde denetim yapamayacaklardır. Eskiden beri çalışmakta olan bağımsız denetim şirketlerinde bir sorun bulunmamaktadır.

Yeni bir yasa ile kurulan bağımsız denetim mesleğinin henüz baharında çokça sınırlamalar ve zorluklar getirilmesi, mesleğin tekelleşmesine, sermaye ağırlıklı şirketlerin kurulmasına, denetçilerin serbest meslek faaliyeti kapsamının dışına çıkmalarına sebebiyet verecektir.