KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Getirdiği Yükümlülükler
SMMM Merdan Altınöz
27.11.2012

Makalemizde, 30 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işverenlere getirdiği yükümlülükleri özetleyeceğiz.

Öncelikle bilinmesi gereken husus, 6331 sayılı Kanunun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere, işyerlerine ve tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak olmasıdır.

Ancak, anılan Kanun hükümleri aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında uygulanmayacaktır;

- Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel   kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

- Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

- Ev hizmetleri.

- Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

- Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

 Bu Kanun’a göre; iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için tüm işyerlerinin;

-  İşyeri hekimi, 

- İş güvenliği uzmanı ve

- Diğer sağlık personeli (hemşire) İstihdam etmesi gerekiyor. İsterlerse, bunları sürekli çalıştırmayıp, anlaşma yolu ile dışarıdan hizmet de alabilecekler.

Kanun hükümlerinin uygulanma zamanı ise;

-  Çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan işyerlerinde 30 Aralık 2012 tarihinden,

- Çalışan sayısı 50’nin altında olan “tehlikeli ve çok tehlikeli” sınıftaki işyerlerinde, 30 Haziran 2013 tarihinden, 

- Kamu kurumları ve çalışan sayısı 50’nin altında olan “az tehlikeli” işyerlerinde 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren başlayacak. 

Hangi işyerinin az tehlikeli, hangisinin çok tehlikeli olduğu, önümüzdeki ayda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca açıklanacaktır. 

Çalışan temsilcisi

6331 sayılı Kanun'da, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirecek; 

- 2-50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,

- 51-100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,

- 101-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,

- 501-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,

- 1001-2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş ve

- 2001 ve üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi belirlenmek zorundadır.

Birden fazla çalışan temsilcisinin olduğu hallerde, temsilcilerin arasında yapılacak bir seçimle bir "Baş Temsilci" belirlenecek.

9 İşçiye Kadar Devlet Desteği

İşyerinde çalışanların sayısı 10’dan az olan, çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği masrafları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, az tehlikeli işyerlerinin de Bakanlar Kurulu Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanabilecek. 

Son olarak, 6331 sayılı Kanun’da yasaya aykırı durum/fiil için uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Yasaya Aykırı Durum/Fiil

İ.P.C.

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınmaması

2.000  

Alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını izleyip denetlememek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamamak

2.000  

İşyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmemek Görevlendirilmeyen her bir uzman ve hekim için

5.000  

İşyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yapılmadığı sürece ayrıca her ay için  

5.000  

Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak

3.000  

Risk değerlendirmesini yapılmayan takip eden her ay için

4.500  

Yasanın acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım hükümlerine aykırı hareket etmek 

1.000  

Yasanın acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım hükümlerine her bir aykırılık için ayrıca her ay için

1.000  

İş kazası ve meslek hastalığıyla ilgili kayıtları tutmamak, inceleme yaptırmamak ve rapor tutmamak

1.500  

İş kazasını SGK’ya bildirmemek 

2.000  

Çalışanların sağlık gözetimini yaptırmamak ve sağlık raporu almamak Her bir çalışan için

1.000  

İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanları bilgilendirmemek Bilgilendirilmeye her bir çalışan için

1.000  

İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların görüşlerini almamak ve katılımlarını sağlamamak

1.000  

Elli ve üzeri çalışanı bulunduğu halde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmamak

2.000  

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya engel olmak

5.000  

İşyerinde işin bir bölümü veya tamamının durdurulması kararı verildiği halde bu karara uymamak

10.000  

Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak

50.000  

Güvenlik raporu olmadan işyerini faaliyete geçirmek

80.000