KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Yurt Dışı Satış İadelerinin Muhasebe ve Vergi Uygulamalarındaki Yeri
Öğr.Gör. Yaser Gürsoy
15.01.2014

İşletmelerin ihraç ettiği mallar, fiili ihracat tarihinden sonra yurt dışından çeşitli nedenlerle (kırılma, bozulma, sözleşme şartlarına uymama v.b sebeplerle) geri gelebilir. Geri gelen malın şekli, nevi, geliş süresi, dönemi, mükellefin bu ihracattan faydalandığı ya da faydalanacağı menfaatler, iadenin muhasebe ve vergi uygulamalarının etkiler.

Bu nedenle ihracat yapan işletmeler ihraç ettikleri ürünün geri gelmesi halinde aşağıdaki soruları cevaplaması gerekir.

a) Geri gelen mal fiili ihracat tarihinden itibaren ne kader süre sonra geldi?
b) Geri gelen malın şekli, nevi değişti mi?
c) Gümrük kanunu karşısındaki durumu nedir?
d) Katma değer vergisi kanunu karşısındaki durumu nedir?
e) İşletme KDV, ÖTV iadelerinden faydalandı mı?
f) Cari dönemde mi yoksa cari dönemden sonra mı geri geldi?
g) Kur, vade ve fiyat farkı var mı?

İhraç edilen mal serbest dolaşımdan (yurt dışına) çıktığı için geri gelmesi halinde ithalat mevzuatına tabi tutulur. Geri gelen malın yurda (serbest dolaşıma) girişi ithalat sayılır.   

İhraç edilen mal üç yıl içinde ayniyeti değişmeden geri gelmesi halinde yurda girişinde gümrük vergi uygulanmaz. (Güm. Kn. Md: 168-169)

İhracatçı katma değer vergisi iadesinden faydalanmamış ise geri gelen malın ithalatında KDV uygulanmaz. (23.s.n.KDV Gen. Tebliği)

İhracatçı katma değer vergisi iadesinden faydalanmış ise geri gelen malın ithalatı anında, katma değer vergisi iadesinden faydalanılan kısmı kadar gümrük idaresine ödeme yapar ya da miktar kadar teminat gösterir. (KDV Kn. Md. 16)

İade gelen mal cari dönemde geri gelmesi halinde iade tutarı gelir tablosu hesaplarından 610 Satış İadeleri hesabına yazılır.

Cari dönemden sonra ihraç edilen malın geri gelmesi halinde vergi tarhiyatına neden olmamak için stok hesaplarına (152 Mamuller ya da 153 Ticari Mallar hesabına) yazılması yararlı olur.

Yurt dışına ihraç edilen malın geri gelmesi halinde ortaya çıkan kur farklarına da dikkat etmek gerekir. Cari dönemde ortaya çıkan olumlu kur farkları 601 Yurt Dışı Satışlar hesaba alacak, olumsuz kur farkları 612 Diğer İndirimler hesaba borç kaydedilir.

Cari dönemden sonra geri iade gelen mallar için ortaya çıkan kur farkları kambiyo hesaplarında izlenir. Olumlu kur farkları 646 Kambiyo Karları hesabına alacak, olumsuz kur farkları ise 656 Kambiyo Zararları hesabına borç kaydedilir.

Kur farkı hesaplanan belgeye ihracat gümrük çıkış beyannamesinin no ’sunu ve ihracat fatura no ’sunun yazılması KDV Kanunu 24 Maddesine muhalefet olmamak için yararlı olur.  

Örnek;

Mizan A.Ş. 10.10.2013 tarihinde 100.000 dolarlık ($) mal ihraç etmiştir. Fiili ihracat tarihi T.C Merkez Bankası döviz kuru 1.$=1,8750 liradır. İhraç edilen malların 10.000 dolarlık kısmı 11.11.2013 tarihinde kusurlu olduğu için yurt dışı alıcı tarafından iade edilmiştir. İade tarihinde T.C Merkez Bankası döviz kuru 1.$=1,9750 liradır.

Kaynaklar;
“Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi” GÜRSOY Yaser, Ekin Kitabevi 2014 Dokuzuncu Baskı.
“Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi” GÜRSOY Yaser, Ekin Kitabevi 2013 Sekizinci Baskı.
“Dış Ticarette Muhasebe Uygulamaları” GÜRSOY Yaser, Bursa SMMMO Yayınları 2005
“Dış Ticarette Muhasebe Uygulamaları” GÜRSOY Yaser, Ankara SMMMO Yayınları 2005
Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr
www.mizanturk.com.tr
www.google.com

 

Etiketler : Geri gelen eşya     fiili ihracat     Gümrük kanunu     serbest dolaşım