KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Zekat Vergisi Beyan ve Ödeme Süresi
Ali Kürşat Erbaş
05.08.2013

Zekatın da vergisi mi olur?

Neden olmasın? Evet, zekat vergiye tabidir. Zekat hukuki olarak ivazsız intikaldir ve Veraset ve İntikal Vergisinin konusuna girmektedir.

Kendisine zekat verilen kişi, almış olduğu bu zekatın 2013 yılı için 3.244 TL'yi aşan kısmını, malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde beyannamesini vermek ve tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödemek zorundadır.

Zekat dini bir yükümlülüktür ve İslam dinine göre "zengin" olarak kabul edilen müslümanların malvarlıklarının 1/40'ı gibi bir yüzdesinin ihtiyaç sahiplerine bağışlanması esasına dayanır.

Her yıl milyarlarca lirayı bulan bu servet transferi kimlere yapılıyor? Kardeşlere, yeğenlere, kayınpedere, kayınvalideye, damada, geline, halaya, teyzeye, dayıya, ilim öğrenen öğrencilere, komşuya, meslektaşa zekat verebilirsiniz. İhtiyaç sahibi olmaları yeterli.

Her ne kadar "sadaka" Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4'üncü maddesi ile veraset ve intikal vergisinden istisna edilmiş olsa da, zekat sadaka olarak değerlendirilemez. Sadakadan kasıt muhtaç kimselere yapılan küçük tutarlarda yardımlardır. Ancak, zekat sahip olunan servetin belirli bir oranını oluşturduğundan, serveti fazla olanların vermesi gereken zekat miktarı da büyük tutarlara ulaşabilecektir. Örneğin; 100 milyon TL servete sahip bir kişinin vermesi gereken asgari zekat miktarı 2,5 milyon TL'dir. Üstelik zekatın üst sınırı da bulunmamakta.

Bu nedenle, zekatın vergi dışı bırakılması bu uygulamanın kötüye kullanılmasına neden olabilecektir. Zekat verenlerin verecekleri zekat tutarı fazla ise, ihtiyaç sahibi birden fazla kişiye 3.244 TL’yi geçmeyecek şekilde zekatı pay etmesi, hem zekat alanların veraset ve intikal vergisi ödemelerine engel olacak hem de zekat daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştığından sosyal faydası daha büyük olacaktır.

Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflar aracılığıyla verilen zekat

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak malzemesi olarak bağışlanan malların maliyet bedelleri gelir veya kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir. Ayrıca, söz konusu teslimler KDV istisnası kapsamındadır. Bu indirim ve istisnadan faydalanabilmek için, bağışınızın şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılması ve dernek veya vakıf adına düzenlediğiniz faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır." ifadesine ver verilmesi gerekmektedir.   

Ayrıca, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflar Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3/b maddesi kapsamında veraset ve intikal vergisinden muaftırlar.

Son zamanlarda, zekat vermek isteyenlerin bir kısmı zekatını gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflar aracılığıyla vermekte ve bu yolla zekat tutarını gelir veya kurumlar vergisi matrahından indirmekte ve ayrıca KDV istisnasından faydalanmaktadır.

Zekat mı, vergi mi?

“Ben vergimi veriyorum, o zekat yerine geçer” diyenler olduğu gibi, “ben vergi vermem, onun yerine zekat veriyorum” diyenler de var. Zekat dini bir görevdir, vergi ise vatandaşlık görevi. Yani, biri dinimiz, diğeri vatanımız; sizce ortada tercihlik bir durum var mı?