KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Zorunlu Deprem Sigortası Şartlarında Değişiklik
“tsunami” ibaresi “dev dalga (tsunami)” olarak değiştirilmiştir. Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar
Zorunlu Deprem Sigortası Şartlarında Değişiklik

29 Aralık 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28512

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

MADDE 1  13/5/2011 tarihli ve 27933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası GenelŞartlarının A.1 numaralı maddesinde yer alan “587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi “6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu” olarak, “tsunami” ibaresi “dev dalga (tsunami)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2  Aynı Genel Şartların A.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A.2- Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

Aşağıdaki sayılan binalar bu sigortanın kapsamı dışındadır.

2.1- 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,

2.2- Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,

2.3- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,

2.4- Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

2.5- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,

2.6- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,

2.7- Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”

MADDE 3  Aynı Genel Şartların B.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B.2- Hasarın Tespiti

Bu sözleşme ile sigorta edilmiş binalarda meydana gelen zararın nedeni, niteliği ve miktarı DASK’ın veya yetkili kıldığı kimselerin belirlemelerine göre taraflar arasında yapılacak anlaşmayla tespit edilir.

Büyük ölçekli bir hasar meydana gelmesi durumunda DASK, hasar tespitlerinin süratle yapılabilmesini teminen teknolojik olanaklardan da yararlanarak basitleştirilmiş hasar tespit uygulamaları geliştirebilir.”

MADDE 4  Aynı Genel Şartların B.5 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5  Aynı Genel Şartların C.1 numaralı maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6  Aynı Genel Şartların C.2 numaralı maddesinin başlığı “Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü, Fesih ve İptaller” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sigorta ettirenin, sigorta süresi içinde sigortalı meskende mevzuata aykırı değişiklik yapması halinde DASK sözleşmeyi feshedebilir.”

MADDE 7  Aynı Genel Şartların C.6 numaralı maddesinin başlığı “Tahkim ve Yetkili Mahkeme” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci fıkradan önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin on ikinci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.”

MADDE 8  8/9/2000 tarihli ve 24164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası GenelŞartları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9  Bu Genel Şartlar 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.