KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
İç Denetim ve Işletmelere Kazandırdıkları
SMMM, CRMA Ali İhsan Kayacı
19.06.2015

İç denetimin tanımından önce, iç denetimin önemini arz etmek gerekirse; İç denetim işletmelerin var oluş nedeni ve gelecek nesillere iş ortamının aktarılması için önemli bir konu olduğunu belirterek konuya başlamak lazımdır diye düşünüyorum.  Gelişen dünya ekonomisinde iç denetim önemini bu yazım ile siz değerli okurlarımıza anlatmaya çalışmış bulunmaktayım.

İç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katılmak amacı güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.  İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır. Daha geniş anlamda ise; bir şirketin karlılığını, pazar payını, itibarını, varlıklarını, faaliyetlerini ve geleceğini tehdit eden iç ve dış unsurların (riskler) şirket bünyesinde iyi yöneltildiğine dair ŞİRKET YÖNETİMİNE GÜVENCE SAĞLAYAN bir mekanizmadır diyebiliriz.
 
Bu güvenceyi, şirketin mali ve mali olmayan tüm operasyonlarını denetlemek ve denetim sonuçlarını raporlamak suretiyle sağlar. Ayrıca, işlerin geliştirilmesi, şirket genelindeki risklerin daha etkin yönetilmesi ve şirket performansının artırılması amacı ile danışmanlık hizmetleri sağlar. İç denetim fonksiyonu geleceğe dönük olup insanları değil, sistemlerin ve süreçlerin eksikliklerini tespit ederek, kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. İç denetimin unsurlarından bahsedecek olursak;
 
Objektif olmak,
Güvence ve danışmanlık hizmeti vermek,
Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve değer kazandırmak,
Kurumun hedeflerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
Risk yönetimi,
İç kontrol süreçleri ve yönetim süreçlerini denetlemek, değerlendirmek,
Sistematik ve disiplinli bir çalışma ortaya koymak.
 
İç Denetimin İşletmelere Kazandırdıkları
 
Faaliyetlerde etkinliği ve verimliliği artırır
Şirket varlıklarını hatalı kullanımını, hile ve suiistimalleri önler 
Şirket içi ve şirket dışı, finansal ve operasyon el raporların doğruluğu ve tamlığına dair güvence verir 
Şirket faaliyetlerinin şirketin stratejileri doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği ile faaliyetlerde mevzuat ve şirketin kendi iş prosedürlerine uyulup uyulmadığının tespiti yapılır
Şirketi tehdit eden iç ve dış risklere dair yönetici ve çalışanların farkındalığını artırır
Şirketin iş kollarının, sadece maliyetleri azalmaya değil, aynı zaman da iş fırsatlarını yakalamaya yönelik stratejiler geliştirip geliştirilmediğini araştırarak şirketin daha yüksek gelir potansiyeline ulaşması yönünde katkı sağlar
Şirketin hissedarların çıkarlarına uygun bir yönetim sergilendiğine dair güvence verir
Faaliyetlerde mevzuata uygunluğunu değerlendirme altına alınması suretiyle yasal otoritelere iyi ilişkiler kurulmasına yardımcı olur (Vergi mevzuatı, İş Kanunu vb.)
İş yapılan çevreler, kamu ve personel ile sağlıklı ve verimli ilişkiler kurulduğuna dair güvence sağlar
Şirketin dış kesimlere yaptığı raporlamaların doğruluğuna dair güvence sağlar
Dış denetçiler ile etkin bir koordinasyon sağlayarak, dış denetim performansının artmasına ve denetim maliyetlerin azaltmasına katkıda bulunur.
 
Bütün bu açıklamaların kısaca tanımı olarak, diye biliriz ki “KURUMSAL KİMLİK” yani VİZYON ve MİSYON doğrultusunda, gelecek nesillere sağlıklı işler devretmektir.
 
Ali ihsan KAYACI, CRMA
S.M.Mali Müşavir - Bilirkişi
 
Kaynak; Tubitak ve Dr. Bertan Kaya
 
Etiketler : İç denetim     denetim     muhasebe