KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
İç Denetimin Önemi
SMMM, CRMA Ali İhsan Kayacı
15.03.2013

İç denetim, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) tanımına göre; “Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir”.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, iç denetim; mevcut şirket faaliyetlerini (üretim, satış, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, ar-ge, kalite kontrol vb.) sürekli geliştiren, iyileştirilmesini sağlayan, az maliyet ile çok fayda sağlayan ve bu faaliyetleri yürütürken kontrol noktalarını gözden geçirip geliştirilmesi aşamalarında danışmanlık yapılmasıdır.

Şirket varlıklarının korunması “İç Denetim” biriminin kurulmasını zorunlu kılmakla beraber, yeni yayınlanan Türk Ticaret Kanunu ve birçok yönetmelik bu konuya atıf yapmaktadır.

İç Denetim Kimler Tarafından Yapılabilir?

Tanımından anlaşılacağı üzere, iç denetim şirket faaliyetlerini geliştirmek, eksik noktaları tespit edip kontrol noktaları oluşturmak veya mevcut kontrol noktalarını geliştirmek amacında olduğundan, iç denetim yapacak kişilerin tecrübeli, deneyimli, objektif bakış açısı gelişmiş, analitik düşünebilen, her bölüm ve her kademedeki çalışanlar iletişim kurulabileceğinden insan ilişkileri kuvvetli, MS Office programlarına hâkim, en az fakülte mezunu ve raporlama yeteneği gelişmiş kişiler olmalıdır.

Ayrıca İç Denetçi olmak isteyen kişiler veya iç denetim uzmanı olup bu alanda profesyonelliğini taçlandırmak isteyenler kişilerin mutlaka SMMM, CIA, CRMA, CFSA, CCSA, CGAP, CPA vb. sertifika ve ruhsatlara sahip olması istenmektedir.  

İç Denetim Biriminin Görevleri

İç denetçiler, yönetim kurulu, üst düzey yönetim ve bağımsız denetçiler ile birlikte, kurumsal yönetişimin köşe taşlarından birini teşkil etmektedir. Kurumsal yönetişim sistemini geliştirmek için de, yeni kanunlara ve mevzuata uygun hareket edilmesinde kilit rol oynamaktadırlar.

İç denetim birimi;

-        Şirket faaliyetleri hakkında nesnel değerlendirmeler yapar,
-        Şirket faaliyetlerini geliştirir, kontrol noktalarını denetler ve faaliyetlerin geliştirilmesi için danışmanlık yapar,
-        Kontroller, süreçler ve prosedürler, performans ve risk yönetimi geliştirmek için danışmanlık yapar,
-        Masrafların azaltılması ve gelirlerinizi artıracak yollar önerir,
-        Yetkin danışmanlık, güvence ve kolaylaştırma hizmeti verir,
-        Tavsiyelerde bulunur, yeni gelişen konularda şirketi bilgilendirip eğitimler verir,
-        Kontrol, suiistimal, farkındalık ve risk değerlendirmesi eğitimleri verir,
-        Ortak girişimler, şirket birleşme ve satın almaları hakkında danışmanlık yapar,
-        Kayıtların ve raporlamaların doğruluğu hakkında güvence verir,
-        Trendlere ilişkin maliyet ve diğer analizleri yapar,
-        Bağımsız Denetçileri destekler, satın alma, devir ve birleşme projelerine aktif destek verir,
-        Süreçleri ve masrafları denetler ve analiz eder,
-        Fonksiyonel alanlarda performansı analiz eder,
-        Müşteri memnuniyeti seviyesini belirlemek için müşteriler ile anket yapar,
-        Maliyet ve fayda analizleri yapar,
-        Kanunlara, mevzuata, politikalara ve prosedürlere iç ve dış uyumu denetler,
-        Sözleşme şart ve koşullarına uyulmasını sağlar,
-        Kayıtları fiziksel varlıklar ile karşılaştırır, bağımsız kayıtlar ile kurumsal kayıt arasında mutabakat yapar,
-        Yeni sistem geliştirme projelerini inceler, bilgisayar ve yazılım uygulama kontrollerini değerlendirir,
-        İddia edilen suiistimal durumlarını soruşturur.

İç denetim birimi, şirket için bir mali ve hukuki danışman, bir risk yöneticisi, bir kontrol uzmanı, bir verimlilik uzmanı ve bir problem çözme ortağıdır. Bu da şirket için güvenlik ağı anlamına gelmektedir.

Kontroller, herkesin sorumluluğu altına girdiğinden iç kontroller bakımından karşılıklı hesap verilebilirlik ortamını oluşturmak için her departmanın iç denetim departmanı ile birlikte çalışması gerekmektedir. İşlevini yerine getirmeyen bir kontrol noktası bulunduğunu fark eden bir departman amiri, iç denetim birimi ile görüşüp kontrol noktasının daha verimli hale getirilmesinin yollarını araştırmalıdır.

Kaynak: www.theiia.orgwww.tide.org.tr