KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
İnternet Sitesi Kurmak Zorunluluk mu? Yoksa İhtiyaç mı?
SMMM Burak Filiz
29.04.2013

I. Giriş

Türkiye’ye internet ilk olarak 1993 yılında ODTÜ’nün Washington aracılığı ile sağladığı kiralık hat uygulaması sayesinde gelmiştir (Ay, 2006: 67). 90’lı yıllardaki bu gelişmelere paralel olarak kamunun, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla E–devlet projelerini sürekli geliştirerek günümüz uygulamalarına uyumlu hale getirmiştir.

Ülkemizde öne çıkan başlıca e-devlet uygulamaları olarak Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Kimlik Paylaşım Sistemi, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Vergi Daireleri Otomasyonu Projesi (VEDOP), e-Bütçe, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP), Polis Bilgi Ağı (POLNET), Saymanlık Otomasyon Sistemi (Say2000i), e-Bildirge ve Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi sayılabilir.

Ticaret algısındaki değişmeler ve devletin daha iyi hizmet verebilmek için yaygın olarak kullandığı internet teknolojisinden sonra şirketler için yasal zorunluluk yapması kaçınılmazdı. Nitekim ülkemizde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, bağımsız denetime tabi olacak şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu ve internet sitesi olan şirketlere de gerekli düzenlemeleri yaparak en geç 01/10/2013 tarihine kadar uygulamaya başlamaları gerekmektedir. Bağımsız denetime tabi olması zorunlu olanların dışındakilerin ise isteklerine bırakılmıştır.

II. Yeni TTK’ya Göre İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanununda yer almayan konulardan bir tanesi de internet sitesi kurulma zorunluluğuydu fakat 14/02/2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda her sermaye şirketinin bir internet sitesinin olması zorunluluğu vurgulanmış ancak kamuoyunda tartışmaya sebep olan Yeni Türk Ticaret Kanununun maddelerinden bazıları gibi, internet sitesi kurma zorunluluğu da 30/06/2012 tarihli 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair resmi gazetede yayımlanan kanunla değiştirilmiştir.

Değişiklikteki 34. maddeye göre; bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açması ve bu sitenin belli bölümünün kanunen yapılması gerekli ilanların açıklanmasına uygun olacak şekilde tasarlanmasını söylemektedir.

İnternet sitesinde yer alması gereken içeriklerin, bu kanunda yayınlanması gereken süreler belirtilmişse bu süreler içerisinde, belirtilmemişse içeriğe ilişkin işlemlerin oluştuğu, tescile ilişkin işlemlerin tescilinden veya ilanından itibaren en geç beş gün içerisinde, şirketin ilk kurulmasından internet sitesi açılmasına kadar geçen süreler içerisinde yayımlanması gereken içerik ise sitenin açıldığı tarihte konulması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan yükümlülüklere uyulmaması durumunda alınan ilgili kararların iptal edilmesine, kanuna aykırı sonuç oluşturmasına ve kusuru bulunan yönetici veya yönetim kurulu üyelerinin sorumlu tutularak cezai hükümlerin uygulanacağı yine aynı kanunda belirtilmiştir. Şirketin internet sitesine konulan içeriğin üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internette kalması gerekmekte aksi takdirde içerik konulmamış sayılacaktır.

Kanunda yer alan diğer bir fıkraya göre de yayımlanması gereken içeriklerin, sitede herkese açık olması ve herhangi bir sınırlama olmaması gerektiği belirtilmiştir. İnternet sitelerinde yayınlanması gereken bilgi ve belgelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak yönetmelikle belirlenecektir.

Bilgi ve Belgeler
Kanun
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre yayınlama zorunluluğu
2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yayınlama zorunluluğu
Faaliyet Raporları
Zorunluluk kaldırılmıştır.
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği’ne göre zorunludur.
Finansal Tablolar
Zorunluluk kaldırılmıştır.
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği’ne göre zorunludur.
Denetim Raporu
Zorunluluk kaldırılmıştır.
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’e göre zorunludur.
Şirketin ortaklarına, sermayelerine, müdürlerine ilişkin bilgiler.
Bu bilgiler internet sitesinde yayınlanacaktır.
Özel Durumların Kamuya açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamına göre zorunludur.
Diğer bildirimler (sicil işlemleri gb.)
Bu bilgiler internet sitesinde yayınlanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurumu ve İMKB düzenlemelerine tabi olan kurumlar için zorunludur.
    Tablo-1: Şirket Bilgi ve Belgelerinin Yürürlükteki Kanunlara Göre İnternet Sitelerinde Açıklanma Durumu  

Tablo 1’e bakıldığında Sermaye Piyasası Kanuna tabi halka açık ortaklıkların, yatırımcıyı korumak ve bilgilendirmek amacıyla daha geniş kapsamlı açıklama yaptığı görülmektedir. 6335 sayılı kanuna göre yapılan düzenlemeler sonucu halka açık olmayan KOBİ’ler için açıklanması gereken bilgilerin sınırlandırılması doğru bir karardır. Doğal olarak işletmelerin yapısına, faaliyet hacmine ve tabi oldukları kanunlara göre yayınlanması gereken bilgiler farklılık gösterecektir.

III. Mevcut Web Siteleri Bile Hazırlıksız

Piyasaların hazırlıksız yakalanması, açıklamaya konu içeriklerin tartışılması ve şirketlere artı maliyet getirmesi gibi nedenlerle zorunlu internet sitesi sadece bağımsız denetime tabi olacak şirketlere uygulanacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

2012 yılının ikinci yarısında Türkiye’de yaklaşık 800 bin KOBİ’nin internet sitelerinin incelenerek yapılan araştırma sonuçlarına göre şirketlerin internet sitelerinin yetersiz olduğuna kanaat getirilmektedir. (http://www.yellowmedya.com/2013/02/press-releases-en/smb-digitalscape-infographic-q4-winter-2012-2/):

- Türkiye’deki KOBİ’lerin sadece %37’si bir internet sitesine sahip,

- Sitelerin ana sayfalarında %98’inin adres bilgileri, %73’ünün telefon numarası ve e-posta adresi, %90’ının facebook ve %93’ünün twitter adresi bulunmamaktadır.

- Araştırmada yer alan sitelerin %99’u mobil uyumlu siteler değil. Özellikle tablet bilgisayar ve akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması mobil uyumlu site sahibi olmanın önemini arttırmıştır.

- Sitelerin %99’unun virüs koruması bulunmamakta ve %96’sındada video bulunmamaktadır.

- %98’inin siteleri e-ticarete uygun değil.

- Ortalama %90’nın üzerindeki sitelerde google gibi arama motorlarında bulunma kolaylığını sağlayacak tanımlar bulunmamaktadır. 

Analiz sonuçlarına bakıldığında mevcut KOBİ’lerin düşük oranda internet sitelerine sahip olduğu, kendilerini ve ürünlerini tanıtmaya, pazarda yer edinmelerine, akıllı telefonlara uyumluluk gibi teknolojik yeniliklere, ücretsiz olarak yer edinebilecekleri sosyal paylaşım sitelerinde yer almadıkları hatta en temel özellik olan iletişim bilgilerine (adres bilgisi, telefon numarası, harita ve yol tarifi, e-posta adresleri gb.) bile önem vermedikleri görülmektedir.

IV. Sonuç

Dünyada ticaret anlayışının değişmesi ve rekabetin artması şirketlerin ayakta durmalarını zorlaştırmıştır. Ülkemizdeki firmaların profesyonellikten uzak, aile şirketi yapısında olması değişen dünya ticaretine uyum sağlamalarında zorlanmalarının sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Çünkü firmalar açısından internet sitesi kurulması büyük önem taşımaktadır.

E-ticaret altyapılı internet sitesi kurarak ve sosyal paylaşım alanlarını kullanıp toplumsal projelerde yer alarak, marka tanınırlığı yaratıp artan satışlar sonrası piyasa değerini ve güvenilirliğini arttırarak rekabet ortamında avantajlı konuma geçebilir. Ülkemiz ekonomisinin %99’unu oluşturan KOBİ’lerimiz için artık bir ihtiyaç haline gelen internet sitesi kurulmasının yasal bir zorunluluk değil, planlı olarak yapılacak bilgilendirme projeleri ile öneminin ve gerekliliğinin anlatılması gerekmektedir.

Kaynakça;

Ay, Hakan, Mustafa, Alpaslan, Eda Kaya, Kamu Alacaklarının Takibinde E-Haciz.
Uygulamaları, İzmir: Kanyılmaz Matbaası, 2011.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu.
6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği.
Seri: X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ.
Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği.