KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
İş Güvenliği Hizmetinde Devlet Desteği
SMMM Burak Filiz
25.12.2013

I. Giriş

20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işçinin sağlığı ve güvenliği açısından bazı yenilikler getirmiştir. Bunlardan biride iş yerlerinin tehlike derecelerine göre iş güvenliği uzmanı ve hekimlerden alacağı hizmet olmuştur. Ancak bazı iş yerlerine ek maliyet getirecek olan bu düzenlemenin 7. maddesinde; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde destek sağlanacağından bahsedilmektedir.

24.12.2013 tarihli 28861 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle desteğin nasıl sağlanacağı açıklanmıştır.

II. Destek Verilecek İş Yerlerinin Kapsamı ve Tespiti

Kamu kurum ve kuruluşları hariç, ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil edilmiş iş yerlerinden; hali hazırda iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alanlara destek verilecektir.

Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin çalışan sayısı tespiti şu şekilde yapılır;

a) Aynı işverenin Türkiye genelinde kuruma (SGK) tescilli iş yerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında istihdam ettiği toplam sigortalı sayısı esas alınır.

b) Bu iş yerlerinde varsa; alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dâhil edilir.

c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılarda toplam çalışan sayısına eklenir.

d) Kuruma verilen asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, aynı dönemlerde verilen iptal nitelikteki belgelerde bildirilen sigortalı sayısı düşülür.

e) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalı sayısı da toplama dâhil edilir.

f) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanuna tabi olarak çalışan ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler toplamda dikkate alınmaz.

III. Desteğin Hesaplanması Ve Ödenme Şekli

Destek bedeli 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen asgari ücretin tehlikeli sınıflar için %1,4’ü, çok tehlikeli sınıflar içinse %1,6’sı olacaktır.

 

 

1.1.2014-30.06.2014

1.7.2014-31.12.2014

Asgari Ücret

1.050,61-TL

1.075,40-TL

Tehlikeli Sınıf

14,70-TL

15,05-TL

Çok Tehlikeli Sınıf

16,80-TL

17,20-TL

       Tablo 1: Kişi başına verilecek destek bedeli

Tablo 1’de kişi başına verilecek destek bedeli hesaplanmıştır. Örneğin; 9 çalışanı olan (daha üstü kapsam dışı) tehlikeli sınıfında ki bir iş yeri için bu bedel 132,30 TL olacaktır. Çalışan, ay içerisinde 30 günden daha az çalıştı ise günlük prim tutarının çalışılan günle çarpımından elde edilecek ücret üzerinden yüzdesi hesaplanacaktır.

İşverenlerce yapılacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulama Sosyal güvenlik kurumunun belirleyeceği esaslar dâhilinde belirlenecek. Ancak İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne, İSG-KATİP’e kapsama giren iş yerlerinin tespiti için erişim yetkisi sağlayacaktır.

SGK, kapsama giren işyerlerine; üçer aylık dönemler halinde hesaplanan destek bedelini takip eden ikinci aynı sonunda işverene ödeyecektir. Ancak işverenin prim ve prime ilişkin borcu bulunduğu takdirde, destek tutarını bu borca mahsup edecektir.

IV. Sonuç

Destekten yararlanabilmek için aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içerisinde kuruma verilmesi gerekmekte ve tespit sonucunda işyerinde kayıt dışı çalışan mevcutsa, bu iş yerleri destekten 3 yıl süre ile yararlanamayacaklar ve kurumca verilen destek, yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır. 1.1.2014 tarihinden itibaren işverenler bu destekten yararlanabileceklerdir.