KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
İş Kanunu’na Göre Kesilecek Para Cezaları

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı

Açıklama

3

98

İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak                                             

(*) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı davranan işverene veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi içini      

(**) 85.madde kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılan her işçi için  

(***) İşyerini muvazalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı

 

      

 

152

 

 

1.523

 

 

 

15.227

 

 

 

İşyerini muvazaalı olarak bildirmemek           

15.227

İşyerin muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

123

Bu durumdaki her işçi  için

7

99/a

Geçici iş ilişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

123

Bu durumdaki her işçi için

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi düzenlememek

123

Bu durumdaki her işçi için

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

123

Bu durumdaki her işçi için

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

123

Bu durumdaki her işçi için

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

505

İşten çıkarılan her işçi için

30

101

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmamak

1.904

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den ya da iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

140

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

140

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

505

 

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

505

 

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

140

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

41

102/c

Fazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak

247

Bu durumdaki her işçi için

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

505

 

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek

247

Bu durumdaki her işçi için

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

247

Bu durumdaki her işçi için

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

247

Bu durumdaki her işçi için

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

237

Bu durumdaki her işçi için

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

1.344

 

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

247

Bu durumdaki her işçi için

65

104

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemelerine uymamak

247

Bu durumdaki her işçi için

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.344

 

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.344

 

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1.344

 

72

104

Yer ve su altında çalıştırma yasağına uymamak

1.344

 

73

104

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

1.344

 

74

104

Doğum öncesi-sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.344

 

75

104

İşçi özlük dosyasını düzenlememek

1.344

 

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1.344

 

 

       

90

4904       20/h        106

İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur'dan izin almadan yürütmek

15.227

 

92/2

107/1-a

Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini yerine getirmemek

12.182

 

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işveren işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunmak

12.182

 

 

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek

12.182