KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
İş-Kur Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı

Açıklama

4857/30

101

Özel Sektörde Özürlü çalıştırmamak

1.906

Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.

4857/30

101

Kamuda Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak

1.906

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.

4904/17

20/a

Özel istihdam bürolarınca yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak.

457

Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için uygulanır.

4904/19

20/b

Özel istihdam bürolarınca Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma vermemek.

915

Kurumca istenilen bilgi/belgeler ile istatistik tablolarının yapılan tebliğe rağmen bildirilen süre içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.

4904/17

20/c

Özel istihdam bürolarınca Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri 15 gün içerisinde ibraz etmemek

1.829

Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.

4904/3-d

20/d

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık fiili yanı sıra aynı zamanda iş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek                                          

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı davranan kişilere 2.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar, ayrıca Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de 300 TL,

15.228

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık fiilinin aynı zamanda iş arayanlardan ücret alınarak/menfaat temin edilerek yapılması halinde gerçek ve tüzel kişilere ayrıca İPC uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına işçi götürmek

3.046

Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürenlere uygulanır.

4904/3-d

20/d

Yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak

457

Yurt dışına işçi götürme izni olsun olmasın hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum izni almaksızın yurt dışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek

3.046

Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçlarıyla ilan veren firmalara (izinli özel istihdam büroları hariç) uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum harici daimi işçi almak

38.072

Kurum harici daimi işçi alımı fiili için uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum harici geçici işçi almak

22.843

Kurum harici geçici işçi alımı fiili için uygulanır.

4904/21

20/e

Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermemek

3.046

Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde her bir fiil için özel kesim işyerlerine uygulanır.

4904/19

20/f

Bürolarca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak

3.046

İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan bürolara her bir fiil için uygulanır.

4904/19

20/f

İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin etmek

15.228

İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin eden bürolara her bir fiil için uygulanır.

4904/19

20/g

Kanunun 19.maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşma düzenlemek

3.046

Geçersiz anlaşma düzenleyen özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.

4904/17

20/h

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak

15.228

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin ilk tespitinde uygulanır.

4904/17

20/h

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek

30.459

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin tekrarı halinde uygulanır.

4904/20

20/ı

Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak

7.614

Yayın kuruluşlarına fiilin her bir tekrarında uygulanır.

4904/19

20/j

Çalışma izni almayan yabancılar için aracılık faaliyetinde bulunmak

7.614

Çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere (özel istihdam büroları dahil) her bir fiil için uygulanır.